eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessÖzet


AKADEMİSYENLERİN VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN “TÜRKİYE’DE ÜNİVERSİTE”YE İLİŞKİN GELİŞTİRDİKLERİ METAFORLAR
Toplumsal gelişimin önemli dinamiklerinden bir olarak üniversiteler bütün dünyada saygın bir konuma sahip eğitim kuruluşlarıdır. Bu saygınlık üniversitelerde görev yapmakta olan akademisyenlerin ve lisansüstü öğrencilerin bir parçası oldukları üniversitelere ilişkin algılarından doğrudan beslenmektedir. Bu araştırma Türkiye’deki üniversitelere ilişkin mevcut ve olması gereken durumlarını, akademisyenlerin ve lisansüstü eğitim öğrencilerin görüşleri doğrultusunda, metaforlar aracılığıyla ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırma, nitel araştırma desenlerinden fenomenoloji deseni ile yürütülmüştür. Araştırma, Hacettepe, Ankara, Yüzüncü Yıl, Dicle, Ondokuz Mayıs ve Süleyman Demirel Üniversitelerinde öğrenim gören lisansüstü eğitim öğrencileri ile bu üniversitelerin eğitim fakültelerinde görev yapmakta olan akademisyenlerden oluşan 30 katılımcı ile yürütülmüştür. Araştırmada veri toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veriler, yüz yüze görüşmeler ile toplanmış ve içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırmada katılımcıların ‘Türkiye’de Üniversite’nin mevcut durumuna yönelik geliştirdikleri 30 metaforun 29’u, olumsuz anlam ve çağrışımlar içermektedir. Katılımcılar Türkiye’deki üniversitelere ilişkin mevcut durumu betimlerken; üniversitelerde nitelik sorunlarına, üretken ve adil bir sisteminin olmayışına, tektipleşme ve kayırmacılığın olduğuna işaret etmektedirler. Katılımcıların “Türkiye’de Üniversite”nin olması gereken durumuna ilişkin ise çoğulcu, özgürlükçü, akademik nitelikleri yüksek, adil, sürdürülebilir gelişimin izlendiği, bilimsel bir tutumun ve yaratıcılığın benimsendiği bir yapı olarak ifade ettikleri belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Türkiye’de Üniversite, Metafor, Yükseköğretim, Lisanüstü Öğrencileri, Akademisyen.

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri