eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessÖzet


ÖĞRETMENLERİN EMPATİK EĞİLİMLERİ İLE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
Bu araştırmanın genel amacı; öğretmenlerin empatik eğilimleri ile problem çözme becerilerinin ne düzeyde olduğu ve demografik değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini tespit etmektir. Araştırma 2017–2018 eğitim öğretim yılı, İstanbul ili Küçükçekmece, Bahçelievler ve Başakşehir ilçelerindeki ilkokul, ortaokul ve lisede görev yapan toplam 500 öğretmen ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında demografik bilgi formunun yanında problem çözme envanteri ve empatik eğilim ölçeği kullanılarak veri toplanmıştır. Verilerin analizi SPSS 25.0 paket programı ile yapılmıştır. Buna göre verilerin analizinde aritmetik ortalama, standart sapma, t testi, ANOVA kullanılmıştır. Veri analizi sonuçlarına göre öğretmenlerin empatik eğilimlerinin orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Öğretmenlerin empatik eğilimleri cinsiyet, yaş, medeni durum, mesleki kıdem, eğitim durumu, görev yapılan okul türü değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermektedir. Bu anlamlı farklılık bayan öğretmenler, bekârlar, 21 ve üzeri yıl mesleki kıdeme sahip olanlar, yüksek lisans mezunları ve özel/vakıf okulunda çalışan öğretmenler lehinedir. Öğretmenlerin empatik eğilimleri görev yapılan eğitim kademesi değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Veri analizi sonuçlarına göre öğretmenlerin problem çözme becerilerinin yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Öğretmenlerin problem çözme becerileri yaş, mesleki kıdem, eğitim durumu, görev yapılan okul türü değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermektedir. Bu anlamlı farklılık 51 yaş ve üzeri, 21 ve üzeri yıl mesleki kıdeme sahip olanlar, yüksek lisans mezunları, lisede çalışan öğretmenler lehinedir. Öğretmenlerin problem çözme becerileri cinsiyet değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Öğretmenlerin empatik eğilimleri ile problem çözme becerileri arasında pozitif, orta düzeyde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Öğretmenlerin empatik eğilimi artıkça problem çözme becerileri artmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Öğretmen, Empati, Empatik Eğilim, Problem Çözme, Problem Çözme Becerisi.

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri