eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessÖzet


LAFIZ-MANA AÇISINDAN KUR’ÂN
Bu çalışmada Kur’ân’ın lafız-mana aidiyeti hakkında gelen görüşler incelenmiştir. Gerek geleneksel telakkide ve gerekse çağdaş dönemde Kur’ân’ın hem manası hem de lafızları itibariyle Allah’a ait olduğu Müslümanların kâhir ekseriyeti tarafından kabul edilmiştir. Bununla beraber bazı Ulûmu’l-Kur’ân eserlerinde bu konuda üç farklı görüş nakledilmiştir. Bu eserlerde geleneksel kabulden farklı olarak Kur’ân lafızlarını Hz. Peygamber’e ve Cebrail’e atfeden iki görüş daha zikredilmiştir. Bu görüşleri eserlerinde nakleden müellifler, bu görüşlerin kim veya kimler tarafından benimsendiğine dair bir açıklama yapmamışlardır. Bu makalede çeşitli kaynaklar incelenmek suretiyle bu görüşleri benimseyenlerin kimler olduğu ve bu kanaatlerini hangi argümanlarla savundukları ortaya konulmuştur. İncelemeler neticesinde Kur’ân lafızlarını Hz. Peygamber’e veyahut da Cebrail’e atfeden yaklaşımların gelenekte kabul görmediği, Kur’ân’ın lafızlarının da manaları ile beraber Allah’a ait olduğunun kabul edildiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Allah, Kur’ân, Lafız, Mana, Hz. Peygamber, Cebrail.

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri