eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessÖzet


TİKELCİLİK BAĞLAMINDA TOPLUMSAL DEĞİŞME ÜZERİNE BİR BAKIŞ DENEMESİ
Toplumbilimlerinin ortaya çıkışından günümüze kadar gelen süreçte genel eğilim tümel bakış açısından yana olmuştur denilebilir. Dünyadaki bütün toplumların aynı evrelerden geçeceğini, zamanla birbirlerine benzeyeceklerini savunan tümel görüş günümüzde de etkinliğini sürdürmektedir. Zira sosyoloji hâlâ yoğun Batı merkezli bilimdir ve Batı mentalitesindeki ‘öteki toplumlar’ imajı da tümel bakış açısını desteklemekte ve pozitivist kuramın uzantısı olarak ‘öteki toplumlar Batı’nın geçtiği aşamalardan geçecek ve onlar gibi olacaktır’ önermesi önemini korumaktadır. Ancak pozitivizm ve modernizm etkisindeki tümel bakış açısının yanında postmodernizmin ortaya çıkmasıyla tikele yapılan atıflar da görülmeye başlanmıştır. Genel geçerlik iddiası taşıyan önermelerle birlikte otorite ve hiyerarşiyi reddederek onların yerine çoğulculuk, görecelilik, özgürlük ve yerelliği öne çıkaran postmodernizmin etkisiyle tikelci bakış yaygınlık kazanmaya başlamıştır. ‘Her toplum kendine özgüdür’ ve ‘bir toplumu anlamak için ona dışarıdan değil içerden ve derinlemesine bakılmalıdır’ düşüncesi etrafında araştırmalarını şekillendiren bu görüş, sosyolojinin de mikro yaklaşımlara doğru evrilmesiyle kendisine hareket alanı açmıştır. Bu makale toplumların değişimine tümel bakış yerine tikelci yaklaşımın parametreleriyle bakılmasının daha doğru sonuçlar verebileceği iddiasındadır. Çalışmada sosyolojik yöntem çerçevesinde tikelcilik konusunda bilgi verilecek ve onun toplumsal değişimle olan ilişkisi ele alınacaktır. Literatür taraması tekniğiyle sosyoloji ve sosyal antropoloji eserlerine başvurulacaktır.

Anahtar Kelimeler
Sosyoloji, Kültürel Antropoloji, Tikelcilik, Toplumsal Değişme, Postmodernizm.

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri