eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick access







Özet


YALNIZ KURT ÖLÇEĞİ: TEK BAŞINA HAREKET ETMENİN VE ÇALIŞMANIN ÖLÇÜMÜNÜN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Yirmi birinci yüzyılda, bireyin tek başına hareket etme ve çalışma davranışlarını azaltması mutlu ve başarılı bir kariyer sürdürmesinde önemlidir. Bu çalışmanın amacı; bireylerin tek başına hareket etmesi ve çalışmasını ortaya koyan ve Barr, Dixon ve Gassenheimer (2005) tarafından geliştirilen Yalnız Kurt Ölçeği’nin Türk kültürü için geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. Araştırma 360 üniversite öğrencisiyle gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya 212 kadın, 148 erkek öğrenci katılmıştır. Ölçeğin geçerliğini değerlendirmek için yapı geçerliği, madde ayırt ediciliği ve uyum geçerliği incelenmiştir. Yapı geçerliği için yapılan analiz sonucunda ölçeğin tek faktörlü ve yedi maddeden oluşan orijinal yapısını doğruladığı görülmüştür. Madde ayırt ediciliğini incelemek için hesaplanan maddetoplam korelasyonlarının kabul edilebilir düzeyde olduğu görülmüştür. Uyum geçerliği kapsamında Kariyer Uyum Yetenekleri Ölçeği-Yeni Form toplam ve alt boyutları ile Yalnız Kurt Ölçeği toplam puanı arasında negatif ve anlamlı ilişkiler olduğu elde edilmiştir. Güvenirlik için hesaplanan Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı ile test-tekrar test korelasyon değerinin kabul edilebilir düzeylerde olduğu görülmüştür. Ölçeğin kadın ve erkek gruplar üzerinde ölçüm değişmezliği incelenmiş ve tek faktörlü yapının her iki grupta da aynı olduğuna ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular Yalnız Kurt Ölçeğinin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olarak kullanılabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
Yalnız kurt, Tek başına çalışma, Tek başına hareket etme, İş birliği, Grup süreci.

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri