eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessÖzet


SINIF ÖĞRETMENLERİNİN OKUL YÖNETİCİLERİ İLE İLGİLİ HİZMETKÂR LİDERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ
Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmenlerinin okul yöneticileri ile ilgili hizmetkâr liderlik algılarının ne düzeyde olduğu ve demografik değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini tespit etmektir. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma 2020-2021 eğitim öğretim yılı İstanbul ili Küçükçekmece İlçesindeki Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet ilkokullarında görev yapan toplam 208 sınıf öğretmeni ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında hizmetkâr liderlik ölçeğinin yanında demografik bilgi formu kullanılmıştır. Aslan ve Özata (2011) tarafından geliştirilen “Hizmetkâr Liderlik Ölçeği” 14 soru ve 3 boyuttan oluşmaktadır. Boyutlar güçlendirme, hizmet ve vizyon olarak sınıflandırılmıştır. Verilerin analizi SPSS 26.00 paket programı kullanılmıştır. Buna göre verilerin analizinde aritmetik ortalama, t testi, standart sapma kullanılmıştır. Veri analiz sonuçlarına göre sınıf öğretmenlerinin okul yöneticileri ile ilgili hizmetkâr liderlik algılarının yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Hizmetkâr liderlik algısının güçlendirme alt boyutunun yüksek düzeyde; Hizmet alt boyutunun orta düzeyde ve Vizyon alt boyutunun yüksek düzeyde olduğu saptanmıştır. Sınıf öğretmenlerinin okul yöneticileri ile ilgili hizmetkâr liderlik algıları cinsiyet, eğitim durumu, medeni durum, mezuniyet durumu değişkenlerine göre incelenmiştir. Sınıf öğretmenlerinin hizmetkâr liderlik algıları mezuniyet durumu ve eğitim durumu değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı farklık göstermektedir. Bu anlamlı farklılık diğer fakülteleri bitirenler ve yüksek lisans mezunları lehinedir. Sınıf öğretmenlerinin hizmetkâr liderlik algıları cinsiyet ve medeni durum değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Araştırma sonucunda okul yöneticilerine hizmetkâr liderlik davranışlarına yönelik hizmet içi eğitimler verilebilir ve eğitim düzeylerinin arttırılması önerilebilir.

Anahtar Kelimeler
Lider, Sınıf Öğretmeni, Hizmetkâr Liderlik, Öğretmen, Yönetici

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri