eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessÖzet


el-GAZÂLÎ’NİN ESERLE RİNDE KULL ANDIĞI İLMÎ VE EDEBÎ ÜSLÛP
Üslûp, yazarın fikirlerini, duygularını, düşüncelerini ifade ederken ortaya koyduğu kişisel anlatış biçimidir. Arap edebiyatında üslûp, genel olarak ilmî, edebî ve hitabet olarak üç kısma ayrılmıştır. Ayrıca üslûbun fesahat, açıklık, tabiîlik, ahenk gibi vasıfları da bulunmaktadır. el-Gazâlî de telif ettiği eserlerinde değişik üslûp şekillerine başvurmuştur. O fıkıh metodolojisine dair yazdığı el-Mustasfâ adlı kitabı başta olmak üzere, felsefe ve kelâma dair eserlerinde ilmî bir üslûp kullanırken, İhyâ adlı eserini, fıkıh ile tasavvuf ve ahlakı mezc ederek, ilmî ve edebî üslûpla yazmıştır. O, bu tür üslubuyla Kınalızâde Ali Efendi, er-Râfii ve en-Nevevî gibi pek çok ilim adamını etkilemiştir. Bu makalede el-Gazâlî’nin bazı eserlerinde kullandığı ilmî ve edebî üslûbunu örnekleriyle ele alıp incelemeye çalışacağız.
depakin chrono 300 mg depakin chrono 300 mg depakin chrono


Anahtar Kelimeler
el-Gazâlî, üslûp, ilmî üslûp, edebî üslûp.

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri