eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessÖzet


BAŞLANGICINDAN 1071’E KADAR TÜRKLERİN ANADOLU’YA AKINLARI HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME
Anadolu, M.Ö. IV. yüzyıldan itibaren Sabar/Sibir, Avrupa Hun, Hazar ve Oğuz gibi Türk toplulukları tarafından akınlara maruz kalmış bir bölgedir. Türkistan’dan Anadolu’ya kadar uzanan ilk akınlar Türk tarihinde önemli bir yere sahiptir. 1071’den önce Anadolu’ya yapılan Türk akınları ile sonrasında yapılan seferler arasında oldukça bariz farklar vardır. Malazgirt’ten önce Anadolu’ya yapılan akınlar daha çok keşif ve talan amaçlı iken sonrakiler sahiplenme adına yapılmıştır. Anadolu’nun o günlerdeki siyasi ve demografik yapısı özellikle Oğuz/Türkmenlerin buraya olan akınlarını oldukça kolaylaştırmıştır. Çalışmada konuyla alakalı yerli, yabancı ve İslâm kaynaklarında edinilen bilgilerin ışığında Malazgirt Zaferi’nden önce Anadolu’ya yapılan ilk akınların amaçları, genel özellikleri, Arapların Anadolu’ya yaptığı akınlardan farkları, akınlarda kullanılan yol güzergâhları üzerine bir değerlendirme yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Oğuzlar, Selçuklular, Tuğrul Bey, Alparslan Bey, İskân, Anadolu.

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri