eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessÖzet


ARAZÎ KANUNNÂMESİ (1274/1858) VE İNTİKAL KANUNLARIYLA İSLAM MİRAS HUKUKUNUN MUKAYESESİ
1858 tarihli Osmanlı Arazî kanunnâmesinde arazi çeşitlerinin tabi oldukları hukuk rejimlerine göre ele alınarak İntikal kanunları ile İslâm miras hukuku açısından değerlendirilecek olan bu çalışma dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde kanunnâmeye yapılan şerhler çerçevesinde ilgili literatüre, ikinci bölümde kanunnâmenin hazırlanış süreci, genel yapısı ve Osmanlı hukukundaki önemine yer verilecektir. Üçüncü bölümde kanunnâmedeki mülk, mîrî ve vakıf vb. arazi çeşitleri tabi oldukları hukuk rejimleri açısından ele alınarak özellikle mîrî ve mülk arazilerin toprak yapısındaki değişim süreci, dördüncü ve son bölümde ise kanunnâmenin İslam hukuku açısından temelleriyle intikal ve miras hukuku arasındaki benzerlik ve farklılıklar incelenecektir.

Anahtar Kelimeler
Arazi Kanunnamesi, Miras Hukuku, İntikal Kanunları, Arazi Çeşitleri, Osmanlı Hukukunda Arazi

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri