eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessÖzet


KELÂM EKOLLERİNE GÖRE HALİFE/DEVLET BAŞKANI’NIN GÖREVLERİ VE HAKLARI
İnsan için toplum hayatı zarûri bir ihtiyaçtır. İnsanın tek başına yalnız yaşaması düşünülemez. İnsanlar toplu halde yaşadıklarından toplumda düzeni koruyacak ve otoriteyi sağlayacak olan yöteneticiye olan ihtiyaç her zaman vardır. Bir nizâm ve kâideye tabi olmak, toplum hayatı için bir ihtiyaç olmaktadır. Kur’ân ve hadislere baktığımızda; cuma ve bayram namazı, hacc, zekât, sadaka-i cariye vb. gibi ibadetlerin insanlar yani toplum olmadan yapılamayacağı görülür. Genellikle İslâm Fıkıh mezheplerinin ilgilendiği devlet ve başkanlığı konusu, şiâ mezhebinin imâmeti itikâdî bir mesele haline getirmesinden sonra Kelâm’ın konusu içine girmiş, itikâdi İslâm mezhepleri de bu konuda görüş belirtmişlerdir. Bu makalede Şiâ, Havaric, Mu’tezile ve Ehl-i Sünnet gibi ekollerin hilâfet, imâmet yani devlet başkanlığını nasıl anladıkları ile halifenin hakları ve sorumlulukları hakkında görüşleri değerlendirilecektir.
depakin chrono 300 mg read depakin chrono


Anahtar Kelimeler
Halife, Hilâfet, İmâmet, Başkan, İtaat

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri