eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessÖzet


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ ALANLARA GÖRE ORGAN NAKLİ VE BAĞIŞI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
Çalışmanın amacı; üniversite öğrencilerinin öğrenim gördükleri alanlara göre organ nakli ve organ bağışına yönelik tutum ve görüşlerini tespit etmektir. Bunun için 2012- 2013 yılı bahar döneminde Atatürk Üniversitesi’nde öğrenim gören 1509 öğrenciye anket uygulanmıştır. Anket dört alt bölümden oluşmaktadır ve sorular Likert tiptedir. Elde edilen bulgulara göre çalışmaya katılan 295 sağlıkçıdan 5'i, 378 fenciden 4'ü, 836 sosyal alan öğrencisinden sadece 14'ü organ bağışında bulunmuştur ve bu oranlar arasında istatistiksel olarak fark yoktur. Ancak organ bağışında bulunmama sebepleri arasında istatistiksel olarak fark vardır. Çoğu öğrenci organ bağışını düşünmek için erken olduğunu belirtmiştir. Ancak sağlıkçılar ''başka dine mensup birisine organ bağışında bulunmada'' diğerlerine göre daha isteklidir. Aile fertlerinden birinin ölmesi durumunda veya kendileri hayatta iken bir başkasına organ vermeleri gerektiğinde bütün grupların benzer şekilde davranma eğiliminde olduğu görülmüştür. ''Çok yakın bir arkadaşınıza organ bağışlar mısınız?'' sorusunda sosyal alan öğrencilerinin daha istekli olduğunu ve cevaplar arasında istatistiksel olarak fark olduğunu ortaya çıkmıştır. Sağlıkçılar bağışlanan organların tıbbi deneylerde kullanılmasından daha az endişe duymakta ve tıbbi deneyler için hayvanlardan insanlara organ nakline daha olumlu bakmaktadırlar. Ancak gerek sağlıkçıların gerekse diğer alanlardaki öğrencilerin doktorlara yeterince güvenemeyeceği, organ nakillerinde mafyanın aracı olabileceği gibi benzer endişeler duydukları tespit edilmiştir.Diğer yandan, alanlar açısında bütün öğrencilerde organ nakli ile ilgili en temel konularda bile bilgi eksikliklerinin olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Organ Bağışı, Tutumlar, Üniversite Öğrencileri, Farklı Alanların Etkisi

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri