eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessÖzet


OSMANLI HUKÛK-I ÂİLE KARARNÂMESİ (1917) VE SADREDDİN EFENDİ’NİN ELEŞTİRİLERİ
Osmanlı-İslam aile hukukunun ilk kanunlaştırılmış metni 1917 tarihli Hukûk-ı Âile Kararnâmesi (HAK)'dir. Müslümanların aile hukuklarının yanında, Yahudi ve Hıristiyan aile ahkâmını da ihtiva etmektedir. Kısa bir süre yürürlükte kalmasına rağmen birçok devletin aile hukukunun kanunlaştırılmasına öncülük etmiştir. Aynı zamanda getirdiği düzenlemeler, başta gayrimüslim cemaatler olmak üzere ulemanın bir kısmı özellikle de Sadreddin Efendi tarafından özellikle de fıkhî yönden büyük eleştiriye maruz kalmıştır. Bu çalışmada 1917 tarihli Hukûk-ı Âile Kararnâmesi (HAK)’nin tanıtımıyla Sadreddin Efendi’nin kararnâmeye yönelttiği tenkitlerin de ele alınması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Hukûk-ı Âile Kararnamesi, Osmanlı Hukuku, İslam Hukuku, Sadreddin Efendi

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri