eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessÖzet


İSLÂM HUKÛKUNA GÖRE TAHLÎL NİKÂHI
İslam hukukuna göre nikâh ile oluşan bağın çözülmesi anlamına gelen talak, evliliği sona erdirmektedir. Kocanın karısını üç kere boşaması halinde ise el-Beynûnetü’l-Kübrâ denilen kesin ayrılık meydana gelmektedir. Üç kere boşanmış kadın ancak, başka bir kişi ile ciddi bir evlilik yaptıktan sonra boşanması veya kocasının ölmesi halinde isterse eski kocası ile yeniden evlenebilir. Yapılan ikinci evliliğin ciddi bir evlilik olması gerekirken maalesef kadını ilk kocasına helal kılmak amacıyla bazı şekli evlilikler yapılmış ve böylece nikâh akdi ciddiyetinden ve hedefinden uzaklaştırılmıştır. Kadını ilk kocasına helal kılmak amacıyla yapılan tahlîl nikâhının haramlığı hususunda İslam hukukçuları arasında hemen hemen ittifak oluşmuşken tahlîl nikâhının temel ölçütü olan ikinci kocanın kadını ilk kocasına helal kılma niyet ve amacının tespitinde ise ihtilaf söz konusudur. Bazı fakihler, tahlîl nikâhının gerçekleşmesi için evlenen ikinci kocada kadını ilk kocasına helal kılma niyetinin bulunmasını yeterli görürken bazıları bu niyeti yeterli görmemekte ve nikâh anında böyle bir niyetin açıkça ortaya konmasını ve zikredilmesini şart koşmaktadırlar. Bazıları ise böyle bir şartın nikâhın sahihliğini bozmayacağını bilakis şartın kendisinin fasit olacağını ileri sürmektedir.
depakin chrono 300 mg a1softec.com depakin chrono


Anahtar Kelimeler
Nikâh, Tahlîl Nikâhı, Boşama, Üç Talak.

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri