eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessÖzet


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAZ OKULU HAKKINDAKİ TUTUM VE GÖRÜŞLERİ
Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin yaz okulu hakkındaki tutum ve görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın evrenini 2013–2014 öğretim yılında Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi öğrencileri; örneklemini ise OFMAE bölümü Biyoloji, Fizik, Kimya ve Matematik Eğitimi ABD ’da öğrenim gören ve yaz okuluna katılan toplam 314 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma, öğrencilerin normal dönem ile yaz dönemi arasındaki uygulamalara bakışı, öğrencilerin yaz okuluna kalma nedenleri ve öğrenci gözüyle öğretim elemanlarının yaz okulundaki performanslarını nasıl değerlendirdiklerini tespit amacıyla yapılmıştır. Ulaşılmak istenen bilgiler nicel olarak anket ve nitel olarak açık uçlu sorular ile yazılı mülakat şeklinde yapılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde yüzde (%) değerleri hesaplanmıştır. Elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin çoğunluğu yaz okulu uygulamasını olumlu karşılarken, yaklaşık yarısı ise yaz okulunun adaletli bir sistem olmadığını düşünmektedir. Öğrenciler yaz okuluna kalma sebebi olarak genellikle “erken mezun olmak” ve “kötü geçen bir dönemi düzeltmek” olarak ifade etmişlerdir. Öğrenciler genel olarak yaz dönemini normal bir dönem olarak görmektedirler.

Anahtar Kelimeler
Yaz Okulu, Öğrenci Başarısı, Üniversite Öğrencileri.

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri