eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessÖzet


İÇSEL DİNÎ MOTİVASYON VE ÖZSAYGI İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Bu çalışma, İçsel Dini Motivasyon ile Öz-saygı olguları arasındaki ilişkiyi, katılımcıların yaş, cinsiyet, sınıf, sosyo-ekonomik düzey, anne-baba tutumu gibi demografik özelliklerini de dikkate alarak incelemeyi amaçlamaktadır. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerinden oluşan 397 kişilik bir örneklem grubu ile gerçekleştirilen bu araştırmada Kişisel Bilgi Formu, Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği (1965) ve Hoge’ün İçsel Dini Motivasyon Ölçeği (1972) kullanılmıştır. Verilerin analiz edilmesinde Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Analizi, t testi, tek yönlü varyans analizinden (ANOVA) yararlanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, içsel dini motivasyon ile öz-saygı arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler olduğu, içsel dini motivasyon düzeyi yüksek olan öğrencilerin öz-saygı düzeylerinin de yüksek olduğu görülmüştür.
depakin chrono 300 mg a1softec.com depakin chrono


Anahtar Kelimeler
İçsel Dini Motivasyon, Öz-Saygı, Din, Dindarlık, Anne-Baba Tutumu.

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri