eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessÖzet


SOSYAL BİLGİLER 5. VE 6. SINIF DERS KİTAPLARINDA HARİTA KULLANIMI
Bu çalışmanın amacı, Sosyal Bilgiler 5 ve 6. sınıf ders kitaplarında (Milli Eğitim Bakanlığı “MEB” ve özel yayınevleri tarafından yayınlanan) harita kullanımını incelemektir. Bu amaç çerçevesinde MEB’e bağlı Talim ve Terbiye Kurulu ve özel yayınevleri tarafından hazırlanıp 2013-2014 eğitim öğretim yılında okutulan 5. ve 6. sınıf ders kitapları betimsel analize tabi tutularak ders kitaplarında kullanılan harita sayıları, türleri ve ünitelere göre dağılımları incelenmiştir. Ayrıca Sosyal Bilgiler Öğretim Programı incelenerek harita becerileri ile ilgili kazanımlar çalışmanın kapsamı içinde belirtilmiştir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada amaçlı örneklem yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda özel yayınevleri tarafından hazırlanan Sosyal Bilgiler 5. sınıf ders kitabında toplam 12 harita, Sosyal Bilgiler 6. sınıf ders kitabında ise 30 harita, 1 kroki ve 4 küre kullanıldığı görülmüştür. MEB tarafından hazırlanan Sosyal Bilgiler 5. sınıf ders kitabında toplam 57 harita ve 1 küre, Sosyal Bilgiler 6. sınıf ders kitabında ise 38 harita ve 7 küre kullanıldığı görülmüştür. Kullanılan haritaların türlerine, ünitelere göre dağılımına, yeterlilik derecelerine tablolar halinde yer verilmiş olup elde edilen tablolar yorumlanarak sonuçlar çıkarılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Sosyal Bilgiler, Harita, Kroki, Ders Kitabı, Öğretim Programı.

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri