eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessÖzet


FAHREDDİN RÂZÎ’YE GÖRE İHLÂS SÛRESİ’NDE ALLAH TASAVVURU VE TEVHİD
Allah'ın var ve bir olduğu, eşi ve ortağı bulunmadığı demek olan tevhid, İslâm’ın en temel ilkesidir. Tarih boyunca bütün peygamberlerin de ortak mesajı olmuştur. Tevhid, Allah’tan başka yaratıcı olmadığı, mutlak ve yegâne yaratıcının Yüce Allah olduğu ve O’nun her yönden mutlak bir ve tek olduğu inancıdır. Çünkü bu inanç Allah tasavvurunun özünü ve bel kemiğini oluşturmaktadır. Bu durum veciz ve öz bir şekilde İhlâs Sûresi’nde anlatılır. Bu sûre, müşriklerin Hz. Peygamber’e “Rabbini bize tavsif et” vb. gibi Allah ve ulûhiyet nitelikleri hakkında muhtelif sorular sormaları üzerine onlara bir cevap olarak nâzil olmuştur. Bu sûrede Tanrı tasavvuru ve tevhitle ilgili müşriklerin kafasına takılan sorulara cevaplar verilir; Allah’ın tek ve bir olması; O’nun samed olması, doğurmamış ve doğurulmamış olması ve hiç kimsenin O’na denk olmaması anlatılır. Bu bağlamda İhlâs Sûresi, bir yandan İslâm’daki tanrı tasavvurunu açıklarken öte yandan dolaylı olarak diğer dinlerdeki tanrı tasavvurlarının yanlışlığını ortaya koymaktadır. Kur’ân’daki diğer hükümler bu sûredeki tevhid temeline dayanmasından dolayı Kur’ân’ın üçte biri değerinde olduğu ifade edilir. Bu makâlede büyük düşünür ve âlim Fahreddin er-Râzî’nin (ö. 606/1210) İhlâs Sûresi’ndeki Tanrı tasavvuru ve tevhid hakkında görüşleri incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler
Fahreddin er-Râzî, Tevhid, İhlâs, Allah tasavvuru, Tanrı’nın nitelikleri

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri