eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessÖzet


KISSALAR BAĞLAMINDA MÂTURÎDÎ’NİN KUR’ÂN’DAKİ MÜBHEMLERE YAKLAŞIMI
Mübhemât, tefsir ilminde, kapalı lafızları ifade etmek için kullanılan bir ıstılahtır. Bu gibi lafızları ele alıp inceleyen ilim dalı ise “Mübhemâtü’l-Kur’ân” şeklinde adlandırılır. Maturîdî Te’vîlâtu’l-Kur’ân adlı tefsirinde mübhemât ile ilgili düşüncelerini net bir şekilde ortaya koyar ve mevzu hakkında önemli bilgiler verir. O, konuya ilişkin açıklamalarını daha ziyade kıssaların zikredildiği âyetlerde yoğunlaştırır. Çeşitli gerekçeler ileri sürerek kesin bir nas bulunmadıkça mübhemleri tayinden uzak durulması gerektiğini genel bir ilke olarak savunur. Bu makalede, İmam Mâturîdî’nin mübhemât anlayışı kıssalar özelinde detaylı bir şekilde ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler
Mübhem, Kıssa, Tayin, Mâturîdî, Te’vîlâtu’l-Kur’ân

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri