eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessÖzet


AĞRI’DAKİ ÇEVRE SORUNLARININ AKADEMİSYEN BAKIŞ AÇISI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
İnsanoğlu var olduğu günden beri doğada kendi eliyle birtakım değişiklikler yapmaktadır. Bu değişikler genellikle doğal ortama olumsuz anlamda müdahale yoluyla gerçekleşmektedir. Özellikle sanayi inkılabı ile beraber fabrikalarda seri üretimin gerçekleşmesi bir takım olumsuz gelişmeleri de beraberinde getirmiştir. Fabrika bacalarından çıkan dumanlar önemli ölçüde hava kirliliğine neden olmuştur. Yine fabrikalardan çıkan kirli atıklar gelişigüzel çevreye atılmış ve bunun sonucunda da önemli ölçüde çevre kirliliği meydana gelmiştir. Bununla beraber insanoğlu gelişen teknolojiyi de kullanarak giderek doğal yaşam alanlarını tahrip etmeye başlamıştır. Bu tür gelişmelere bağlı olarak gerçekleşen çevre kirliliğini azaltmanın en önemli yolu insanları bilinçlendirmekten geçmektedir. İnsanların bilinçlenmesi noktasında ise eğitim faaliyetleri önemli rol oynamaktadır. Çevre sorunları Türkiye genelinde yaşanırken Ağrı’da da önemli tahribatlar meydana getirmektedir. Yapılan bu çalışmanın amacı, Ağrı’daki çevre sorunlarını akademisyen bakış açısıyla değerlendirmektir. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada örneklem olarak maksimum çeşitlilik örneklemesi, veri toplama aracı olarak ise araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Bu kapsamda Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde görev yapmakta olan 25 akademisyen ile görüşme formu tekniği kullanılarak 2017-2018 eğitim öğretim yılında veriler toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, Ağrı’da mevcut çevre sorunlarının hava, su, toprak ve gürültü kirliliği olduğu katılımcılar tarafından belirtilmiştir. Çarpık kentleşme, yeşil alanların eksik olması, geri dönüşüm çalışmalarına yeterince önem verilmemesi, sokaklarda çöp birikintilerinin olması, yolların düzensiz ve kirli olması, insanların bilinçsiz olması çalışmada ulaşılan diğer sonuçlar olmuştur. Katılımcılar, Ağrı’daki çevre sorunlarının insanların bilinçlendirilmesi, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların görev ve sorumluluklarını yerine getirmesiyle azaltılabileceğini belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler
Çevre Sorunları, Ağrı, Akademisyen, Çevre Eğitimi, Kirlilik.

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri