eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessÖzet


ÖRGÜT PSİKOLOJİSİNDE ÖLÇEK SEÇİMİNİN ARAŞTIRMA SONUÇLARINA ETKİSİ VE ÖNEMİ
Bu araştırma ile örgütlerde çalışan davranışlarının saptanmasında önemli bir yeri olan ölçekler ele alınmıştır. Araştırmanın amacı, aynı davranışı betimleyen farklı ölçeklere ikili kombinasyonlar uygulayarak istatistiksel sonuçlar elde etmek ve elde edilen sonuçları karşılaştırarak örgüt psikolojisinde ölçek seçiminin araştırma sonuçları üzerinde etkisi olup olmadığını belirlemektir. Bu amaca bağlı olarak Zonguldak ilinde özel sektörde çalışan 112 kişiden yüz yüze anket yöntemiyle veri elde edilmiştir. Elde edilen bu veriler SPSS programı ile değerlendirilmiş ve verilere yönelik olarak; Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA), güvenirlik analizi, normallik analizi, sınıf içi korelasyon, Paired Sample T testi, pearson korelasyon analizi, otokorelasyon, eş varyanslılık, hataların normalliği, çoklu doğrusal bağlantı testleri ve çoklu regresyon analizi uygulanmıştır. Ölçeklere yönelik karşılaştırma için bağımlı ve bağımsız değişkene ait alanyazında bulunan ikişer ölçek kullanılmış ve dört analiz senaryosu gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen bu analizler sonucunda; kombinasyonlar arasında uyumluluğun olmadığı, her kombinasyonda bağımlı değişkeni açıklama oranının farklılık gösterdiği ve sadece bir kombinasyonda bağımsız değişkenin boyutlarının tamamının bağımlı değişken üzerindeki etkisinin incelenebildiği saptanmıştır.Genel olarak değerlendirildiğinde, alanyazına kazandırılmış her ölçeğin istenen davranışı aynı düzeyde ölçmediği, bundan dolayı davranışların betimlenmesinde kullanılacak ölçek seçiminin iyi yapılması gerektiği ve farklı ölçeklerle bütünleşik olarak davranışların betimlenmesinin daha rasyonel olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Çalışan Davranışı, Ölçek Seçimi, Ölçme Düzeyi, Ölçeğin Etkisi, Örgüt Psikolojisi.

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri