eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessÖzet


ERGENLERDE DUYGU DÜZENLEME STRATEJİLERİNİN YORDAYICI OLARAK MUTLULUK DÜZEYİNDEKİ ROLÜ
Bu araştırmanın amacı ergenlerde duygu düzenleme stratejilerinin mutluluk düzeyindeki rolünün incelenmesidir. Araştırma yaşları 13-19 arasında değişen 202’si kadın 248’i erkek olmak üzere 450 lise düzeyinde okuyan bireyler üzerinde yürütülmüştür. Araştırma kapsamında Hills ve Argyle (2002) tarafından geliştirilen ve Doğan ve Çötok (2011) tarafından Türkçe’ye uyarlaması yapılan Oxford Mutluluk Ölçeği - Kısa Formu (OMÖ-K) Ölçeği, Phillips ve Power (2007) tarafından geliştirilen, Duy ve Yıldız (2014) tarafından Türkçeye uyarlanan Ergenler İçin Duygu Düzenleme Ölçeği ve araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Araştırma sonucundan mutluluk düzeyinin duygu düzenlemenin alt boyutu olan dış işlevsel duygu düzenleme ile pozitif ilişkili olduğu ve dış işlevsel olmayan duygu düzenleme ile arasında pozitif yönlü zayıf ilişkili olduğu görülmektedir. Duygusal düzenleme mutluluğun yaklaşık% 8'ini açıkladığı bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler
Duygu Düzenleme, Mutluluk, Ergen, Yordama, Korelasyon.

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri