eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessİMALAT İŞLETMELERİNDE ERGONOMİK RİSK DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ ÜZERİNE BİBLİYOMETRİK BİR ANALİZ
(A Bibliometric Analysis on Ergonomic Risk Assessment Methods in Manufacturing Enterprises )

Author : Sami SEVER  Mustafa DESTE  
Type : Copyright
Printing Year : 23
Number : ICOAEF Özel Sayı
Page : 209-224


Özet
Fiziksel çevrenin insana uyumlaştırılması süreci olan ergonomi, iş ve iş yeri düzenleme çalışmalarının sistematik bir şekilde yürütülerek çalışanların aşırı zorlanmalar yüzünden yıpranmalarının önlemesini ve çalışan performansının en üst seviyeye çıkarılmasını amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, ergonomi uygulamalarının hem işveren hem de iş gören açısından olumlu faydalar sağlayacağını ve günümüzün ekonomik ve sosyal şartları düşünüldüğünde işletmelerde ergonominin öneminin giderek arttığını ifade etmek mümkündür. Bu çalışmada, imalat işletmelerinde ergonomi alanında yapılan çalışmaların değerlendirilmesi üzerine bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede, Ulusal literatürde imalat işletmelerinde ergonomik risk değerlendirme yöntemleri üzerine yapılmış çalışmalar bibliyometrik açıdan analiz edilmiştir. Çalışmaların belirlenmesi aşamasında, konuyla ilgili anahtar kelimeler kullanılarak sorgulamalar yapılmıştır. Sorgulamalar sonucunda ulaşılan çalışmalar, araştırma konusuyla ilişkili olup olmama durumlarına göre değerlendirilerek araştırma evreni oluşturulmuştur. Analiz aşamasında ise, çalışmalarda işlenen ergonomik faktörlerin neler olduğu, ergonomik risklerin değerlendirilmesinde hangi yöntemlerin kullanıldığı, yöntemlerin kullanım sıklıkları, uygulama yapılan sektörlerin neler olduğu, çalışmaların yıllara göre dağılımının nasıl olduğu şeklindeki sorulara cevaplar aranmıştır. Yapılan analizler sonucunda, ergonomi üzerine yoğunlaşan araştırmacılara yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
İmalat İşleİmalat İşletmeleri, Ergonomi, Ergonomik Riskler, Bibliyometrik Analiz.tmeleri, Ergonomi, Ergonomik Riskler, Bibliyometrik Analiz.

Abstract
Ergonomics, which is the process of adapting the physical environment to the human, aims to prevent the wear and tear of employees due to excessive stresses and to maximize employee performance. For this purpose, it can be stated that ergonomics applications will provide positive benefits for both employee and employer and considering today's economic and social conditions, the importance of ergonomics in enterprises is increasing. In this study, a research has been carried out on the evaluation of the studies on ergonomics in manufacturing enterprises. In this context, studies on risk assessment methods in the field of ergonomics in manufacturing enterprises in the national literature were analyzed bibliometrically. During the determination of the studies, inquiries were made using the relevant keywords. As a result of the investigations, the research universe was evaluated according to the status of the research. In the analysis phase, answers were asked to what are the ergonomic factors in the studies, what methods are used in the evaluation of ergonomic risks, the frequency of use of methods, what are the applied sectors, and the distribution of the studies according to the years. As a result of the analyzes, suggestions were made for the researchers who focused on ergonomics.

Keywords
Manufacturing Enterprises, Ergonomics, Ergonomic Risks, Bibliometric Analysis

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri