eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessTÜRKÇE ÖĞRENEN YABANCI ÖĞRENCİLERİN YAZILI ANLATIM METİNLERİNİN YAZIM VE NOKTALAMA KURALLARI YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
(Evaluation of Writing Texts of Foreign Students Learning Turkish Language in Terms of Spelling and Punctuation Rules )

Author : Mehmet Fidan    
Type : Copyright
Printing Year : 23
Number : 77
Page : 253-266


Özet
Dil eğitimi hem duygusal hem de bilişsel süreçleri içermesinden dolayı önemlidir. Çünkü dil eğitimi vasıtası ile bireyler kendilerini ifade etme ve sosyal etkileşim kurma imkânına kavuşmaktadır. Dil eğitimi genel olarak ana dili eğitimi ve yabancı dil eğitimi olarak iki gruba ayrılmaktadır. Yabancı dil eğitimi, bireylerin ana dili kullanma becerileri ile doğru orantılıdır. Çünkü bireyler ana dili edinmeleri sırasında kullandıkları dil öğrenme stratejilerini yeni dil öğrenme süreçlerine de taşımaktadırlar. Bu durum Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminin çok boyutlu olarak planlanmasını ve analiz edilmesini gerektirmektedir. Bu araştırmada Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesi sürecinde öğrencilerin yazılı anlatım derslerinde yaptıkları hataların tespiti amaçlanmıştır. Bu araştırmada nitel yöntemler tercih edilmiştir. Türkçe Öğretim Merkezi’ndeki B2 grubundan random yöntemle seçilen 20 öğrenci araştırmaya katılmıştır. Bu araştırmanın veri kaynağını Türkçe dersini alan öğrencilerin yazma derslerinde ürettikleri metinler oluşturmaktadır. Araştırma sırasında Türkçe dersi alan öğrencilerin yazdıkları metinler yazım ve noktalama kuralları açısından değerlendirilmiştir. Araştırmada doküman incelemesi kullanılarak metinler analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin genel olarak dil bilgisi kuralları, ana dillerinden yanlış aktarımlar, noktalama hataları vb. yönünden sorun yaşadıkları tespit edilmiştir. Yapılan bu çalışma vasıtası ile Türkçe öğrenen öğrencilerin metinlerindeki yaptıkları hataların temel kaynağı tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu araştırmanın sonuçlarının yazma eğitimi programlarının planlanmasında eğitimcilere yardımcı olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Yabancılara Türkçe Öğretimi, Yazma Eğitimi, Dil Eğitimi, Türkçe Eğitimi, Yazım Hataları.

Abstract
Language education is important because it includes both emotional and cognitive processes. Because, through language education, individuals have the opportunity to express themselves and to interact socially. Language education is generally divided into two groups as mother language education and foreign language education. Foreign language education is directly proportional to the skills of using the mother language. Because individuals use the language learning strategies they use during their mother language learning process. This situation requires the multidimensional planning and analysis of the teaching of Turkish as a foreign language. In this study, it is aimed to determine the mistakes of the students in lessons of writing in the process of teaching Turkish as a foreign language. Qualitative methods were preferred in this study. Twenty students selected randomly from B2 group in Turkish Language Teaching Center were participaded in the study. The data source of the this research is the texts written by the students who take the Turkish language lesson in their writing lessons. The texts written by the students taking Turkish language lessons during the research were evaluated in terms of writing and punctuation rules. In the research, texts were analyzed by using document analysis. As a result of the research, student’s grammar rules in general, wrong transferring from their mother language, punctuation mistakes etc. have been found to have problems in terms of. Through this study, it was tried to determine the main source of the mistakes made by the students who learn Turkish in their texts. The results of this study are thought to help educators in the planning of writing education programs.

Keywords
Teaching Turkish to Foreigners, Writing Education, Language Education, Turkish Language Education, W

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri