eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessBİR ANALİTİK EĞİTİM FELSEFECİSİNİN GÖZÜYLE DİN EĞİTİMİ: PAUL H. HİRST ÖRNEĞİ
(Religious Education from the Perspective of a Philosophy of Analytical Education Philosopher: Example of Paul H. Hirst )

Author : Yusuf CEYLAN    
Type : Copyright
Printing Year : 23
Number : 78
Page : 587-598


Özet
Bu makalede Paul H. Hirst’ün genelde eğitim felsefesiyle özelde de din eğitimiyle ilgili görüşleri ele alınıp incelenmiştir. Hirst analitik eğitim felsefesi içerisinde yer alan bir düşünürdür. Analitik eğitim felsefesi, geleneksel eğitim felsefesinden sonra özellikle analitik felsefenin etkisinde gelişen bir akımdır. Onun analiz yöntemini eğitimde uygulayan analitik eğitim filozofları güncel eğitim problemlerinin çözümünde geleneksel eğitim felsefesini yetersiz olduğu gerekçesiyle eleştirmişler ve eğitimle ilgili temel kavramların çözümlenmesini esas alan bir eğitim felsefesi yaklaşımı benimsemişlerdir. Hirst de analitik eğitim felsefesi geleneğine mensup bir eğitim filozofu olarak eğitim felsefesinin temel görevinin analiz olduğunu savunmuş ve eğitimle ilgili temel kavramların çözümlenmesine öncelik vermiştir. O, bağlı olduğu analitik eğitim felsefesini esas alarak din eğitimiyle ilgili görüşlerini geliştirmiştir. Bu bağlamda analitik eğitim felsefecilerinin eğitimin doğasına dair görüşleri ile kendi bilgi formları anlayışı temelinde Hıristiyanlığı temel alan bir eğitim anlayışının ve eğitim felsefesinin geliştirilemeyeceğini ileri sürmüştür. Bu görüşleri tanınmış din eğitimcilerinden Hull tarafından eleştirilmiş ve onun aksine Hıristiyan teolojisine dayanan eleştirel bir eğitim anlayışı geliştirilebileceğini savunmuştur. Hirst, çoğulcu ve seküler toplum yapısını dikkate alarak inanca dayalı olmayan ve din hakkında olgusal bilginin kazandırılmasını hedefleyen bir din eğitimi biçiminin okullarda yer alması gerektiği görüşüne sahiptir. Onun görüşleri önde gelen din eğitimcilerini etkilediği gibi son yıllarda geliştirilen yeni din eğitimi modellerinde de özellikle de inanca dayalı ve dogmatik olmayan eğitim anlayışlarının şekillenmesinde kendini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler
Paul H. Hirst, Analitik Eğitim Felsefesi, Din Eğitimi, Ahlak Eğitimi, John M. Hull.

Abstract
In this article, Paul H. Hirst's views on the philosophy of education as general and religious education as particular have been examined. Hirst is a philosopher of the philosophy of analytical education. The philosophy of analytical education is a trend which is developed under the influence of analytical philosophy after the traditional education philosophy. The analytical education philosophers who applied this method of analysis in education criticized the traditional education philosophy as insufficient in the solution of current educational problems and have adopted a philosophy of education which is based on the analysis of basic concepts related to education. As an educational philosopher from the tradition of the philosophy of analytic education, Hirst argued that the main task of the philosophy of education was analysis, and gave priority to the analysis of the basic concepts related to education. He developed his views on religious education based on the philosophy of analytic education. In this context, Hirst argued that depending on analytical education philosophers view upon the nature of education and their understanding of information forms, education and the philosophy of education based on Christianity could not be developed. These views were criticized by the renowned religious educator Hull. In contrast to him, Hull argued that a critical understanding of education based on Christian theology could be developed. Considering the pluralist and the secular social structure, Hirst has the view that a form of religious education that is not based on faith and which aims at gaining factual knowledge about religion should take place in schools. His views influenced not only the prominent religious educators but also has played a role in shaping new religious education models developed in recent years which are non-dogmatic approaches to education.

Keywords
Paul H. Hirst, Philosophy of Analytical Education, Religious Education, Moral Education, John M. Hul

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri