eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessATTITUDES OF TEACHERS TOWARDS L1 USE IN ENGLISH CLASSROOM IN THE CONTEXTS OF TURKEY AND KYRGYZSTAN
(ATTITUDES OF TEACHERS TOWARDS L1 USE IN ENGLISH CLASSROOM IN THE CONTEXTS OF TURKEY AND KYRGYZSTAN )

Author : Begimai AKULOVA    
Type : Copyright
Printing Year : 23
Number : 80
Page : 57-71


Özet
İngilizceyi en üst seviyede öğrenmek için tüm öğrencilerin aynı ve benzer olaylarla karşı karşıya kalmaktadır. Diğer bir değişle İngilizce sınıfında anadilin kullanımı kaçınılmaz hâle geldiği görülmektedir. Bir birinden farklı ve çeşitli çalışmaların neticesinde İngilizce sınıfında ana dili kullanıp kullanmadğına dair farklı tutum ve nedenleri belirlenmiştir. Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin İngilizce sınıfında anadil kullanmaya yönelik tutumlarını belirlemek ve nedenlerini ortaya koymak için açık uçlu anket yolunu amaç edinmiştir. Öğretmenlerin tutumları, öğretmenlerin ve öğrencilerin ana dili kullanımı bakımından ayırt edilmiştir. Bunun dışında öğretmenlerin anketleri yoluyla, sınıfta aktivite yaparken hangi durumda en iyi anadil ve İngilizce ile gerçekleştirilmesi sorusu sorularak somut yanıt elde edilmeye çalışılmıştır. Çalışmamız, Türkiye ve Kırgızistan’daki üniversitedeki öğretmen elemanların katılması sonucunda tutumlar arasındaki fark tespit edilmiştir. Anketlerin sonucunda elde edilen nitel veriler toplanmış, analiz edilmiş ve Nvivo 12 yazılım programı ile kodlanmıştır. Araştırmamızın bulguları, öğretmenlerin kendi ana dili kullanımlarına yönelik tutumlarının olumlu olduğunu ortaya koyulmuştur. Öğretmenlerin anketinden elde edilen sonuçlar Türkiye bağlamındaki öğretmenlerin çoğunluğunun, öğretmenlerin ana dili istihdamı konusunda Kırgız meslektaşlarına göre daha olumlu bir tutum sergileme eğiliminde olduğunu ortaya koyulmuştur. Ayrıca öğretmenlerin, öğrencilerin ana dili kullanımına karşı tutumu konusunda da önemli bir fark gözlenmemiştir. Benzer şekilde Türkiye’deki öğretmenler ile Kırgız öğretmenlerin öğrencilerin ana dili kullanımına yönelik tutumları arasında da önemli bir fark gözlenmemiştir. Sona doğru gelince öğretmenlerin görüşlerine dayanarak ana dili ve İngilizce üzerinden gerçekleştirilen etkinlikler listelenmiş ve tartışılmıştır. Ayrıca öğretmenlerin İngilizce sınıfında anadili tercih etmesi pedagojik nedenlerle kullandıkları ortaya çıkmıştır. Sonuçlar ayrıca ana dilin sınırlı ve mâkul bir şekilde kullanılması İnglizce yeterliliğini arttırmak için kolaylaştırıcı bir araç olarak kullanabileceğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler
Tutumlar, Ana Dili (Türkçe ve Kırgızca), İngilizce, Nedenler, Yararı, Zararı.

Abstract
In an attempt to achieve perfect English language proficiency, all learners face the same issue: the inevitable use of their L1 in an English classroom. Various studies have identified different attitudes and reasons for teachers’ and students’ L1 use in English classroom. The aim of this paper is to identify teachers’ attitude towards L1 use and reveal the reason for their particular attitude through the use of the open-ended questionnaires. Teachers’ attitude was distinguished in terms of teachers’ and students’ L1 use. Apart from that teachers’ questionnaires attempted to identify activities that are best carried out through L1 and TL. As this study comprises teachers from universities of Turkey and Kyrgyzstan the difference between their attitudes has been also investigated. Qualitative data obtained from the questionnaires was collected, coded and analyzed with the help of the NVivo12 software program. The research findings revealed that overall attitude of teachers towards their own use of L1 is positive. However substantial difference has been observed between the attitudes of Turkish and Kyrgyz teachers. Results obtained from teachers’ survey revealed that majority of teachers from Turkish context tend to have positive attitude with regard to teachers’ L1 employment than their Kyrgyz colleagues. Moreover no considerable difference has been observed in terms of the teachers’ attitude towards students’ L1 use. Similarly no substantial difference has been observed between the attitudes of Turkish and Kyrgyz teachers towards students’ use of L1. Finally, activities best carried out through L1 and TL based on the teachers’ view have been listed and discussed. Research findings also revealed that teachers and students employed L1 mainly for pedagogical reasons. Results also suggest that limited and judicious use of L1 can be served as a facilitating tool to improve TL proficiency.

Keywords
Attitudes, L1 (Turkish and Kyrgyz), TL (English), Reasons Advantages, Disadvantages.

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri