eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessLİSE ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK KARARI VERME YETKİNLİK DÜZEYLERİ İLE ALGILANAN ANA-BABA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
(An Investigation of the Relationsip between the Proiıciency Level of the Students and Their Perceived Attitude of Mother-Father )

Author : Label    Label
Type : Other
Printing Year : 23
Number : 79
Page : 217-234


Özet
Bu araştırmanın amacı, 9. ve 12. sınıf lise öğrencilerinin meslek kararı verme yetkinlik düzeyleri ile algılanan ana-baba tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Aynı zamanda araştırmada meslek kararı verme yetkinlik düzeyinin ve algılanan ana-baba tutumunun demografik değişkenler açısından farklılık gösterip göstermediği de incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında Konya ili Akşehir ilçesinde Akşehir Hacı Sıddıka Baysal Fen Lisesi ve Akşehir Şehit Selçuk Özer Anadolu Lisesinde öğrenim görmekte olan 176’sı kız 170’i erkek olmak üzere 346 9. ve 12. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma ilişkisel tarama modelindedir. Verilerin toplanması amacıyla “Kişisel Bilgi Formu”, Bozgeyikli (2004) tarafından geliştirilen “Meslek Kararı Verme Yetkinlik Ölçeği” ve Kuzgun (1972) tarafından geliştirilen, daha sonra Kuzgun ve Eldeleklioğlu (1999) tarafından yeniden düzenlenen “Ana-Baba Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Toplanan veriler, SPSS 25.0 programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Ölçekler ve alt boyutların normallik analizinde Kolmogorov-Smirnov testi, iki gruplu değişkenlerle karşılaştırılmalarında Mann-Whitney U testi, ikiden fazla gruplu değişkenlerle karşılaştırılmalarında Kruskal-Wallis H testi, arasındaki ilişkinin belirlenmesinde ise Spearman korelasyon analizi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda “Meslek Kararı Verme Yetkinlik Ölçeği” ve tüm alt boyutları ile demokratik tutum arasında pozitif yönde, koruyucu / istekçi tutum ve otoriter tutum arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Ayrıca “Meslek Kararı Verme Yetkinlik Ölçeği”nin annenin öğrenim düzeyine ve okulun türüne göre anlamlı bir farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Yetkinlik, Meslek Kararı Verme Yetkinliği, Algılanan Ana-Baba Tutumu, Lise Öğrencisi, Mesleki Gelişim

Abstract
The aim of this study is to investigate the relationship between the level of career decision making self-efficacy of the 9th and 12th grade students and their perceived parental attitudes. At the same time, it was also investigated in the study, whether the level of career decision making self-efficacy and perceived parental attitudes differ in terms of demographic variables. The sample of the study is composed of 346 students which are from 9th and 12th grade in the academic year of 2018-2019, 176 of total students are females and the rest 170 students are males and these students are studying at Akşehir Hacı Sıddıka Baysal Science High School and Akşehir Şehit Selçuk Özer Anatolian High School in Akşehir district of Konya Province. The research model is relational screening model. In order to collect data, “Personal Information Form”, “Career Decision Making Self-Efficacy Scale” which was developed by Bozgeyikli (2004), “Parental Attitude Scale” which was developed by Kuzgun (1972), later rearranged by Kuzgun and Eldeleklioğlu (1999) was used. The collected data were analyzed by SPSS 25.0 program. Kolmogorov- Smirnov test was used for the normalization analysis of the scales and sub-dimensions. Mann-Whitney U test was used for to compare the variables with two groups of scales and sub-dimensions. Kruskal-Wallis H test was used for to compare the variables with more than two groups of scales and sub-dimensions. In order to determine the relationship between scales and sub-dimensions Spearman correlation analysis was used. It was found that “Career Decision Making Self-Efficacy Scale” with its all sub-dimensions shows no significant difference according to gender, level of father's education and monthly income level of the family. Furthermore, it was defined that “Parental Attitude Scale” all subdimensions shows no significant difference according to level of mother’s and father’s education and monthly income level of the family.

Keywords
Self-Efficacy, Career Decision Making Self-Efficacy, Perceived Parental Attitude, High School Studen

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri