eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessÇELİK BORU BAĞLANTI ELEMANI TEDARİKÇİSİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ YÖNTEMİNİN KULLANILMASI: DOĞALGAZ DAĞITIM İŞLETMESİ UYGULAMASI
(The Use of Analytic Hierarchy Process Method in Steel Pipe Fitting Supplier Selection: Natural Gas Distribution Company Application )

Author : Ural Gökay Çiçekli  Mustafa Kadir Şengül  
Type : Copyright
Printing Year : 23
Number : 79
Page : 403-420


Özet
Şirketlerin başarılı olabilmesi için tedarikçi seçim kararı çok önemlidir. En uygun tedarikçinin seçimiyle ihtiyaç duyulan mal ya da hizmeti en az maliyetle, en yüksek kalitede, doğru kaynaktan ve doğru zamanda temin edilebilmektedir. Yapılan çalışmanın amacı, doğalgaz dağıtım sektöründe faaliyet gösteren bir işletme için yatırım malzemelerinden biri olan çelik boru bağlantı elemanı temininde en uygun tedarikçinin belirlenmesidir. Bu kapsamda alımı yapılacak malzemelerin bütçede büyük bir yer kaplaması, kaliteli ürün gerekliliği, teslim süresinde yaşanan gecikmelerin tüm işleyişi etkilemesi gibi nedenlerle satın alma faaliyetlerinde doğru tedarikçi seçimi oldukça önemlidir. Bu çalışmada bir doğalgaz işletmesinde analitik hiyerarşi prosesi ile en uygun çelik boru bağlantı elemanı tedarikçi seçimi yapılmıştır. Doğalgaz sektöründe tedarikçi seçimine yönelik akademik ve sektörel çalışmaların olmaması çalışmanın önemini arttırmaktadır. Analitik hiyerarşi prosesi yöntemi, kriterlerin ağırlık derecelerinin belirlenmesi ve tedarikçilerin sıralanması amacıyla kullanılmıştır. Çalışma sonucunda doğalgaz dağıtım şirketlerinde tedarikçi seçim süreci için AHP yönteminin uygulanabilirliği konusunda olumlu bir uygulama ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Tedarikçi Seçimi, Çok Kriterli Karar Verme, Analitik Hiyerarşi Prosesi, Doğalgaz, Çelik Boru Bağlantı Elemanı.

Abstract
The decision of supplier selection is critical for companies to be successful. With the selection of the most appropriate supplier, the goods or services needed can be provided at the lowest cost, highest quality, from the right source, and at the right time. The study aims to determine the most suitable supplier for the supply of steel pipe fittings, which is one of the investment materials for a company operating in the natural gas distribution sector. In this context, it is essential to select the appropriate supplier in the purchasing activities because the materials to be purchased will occupy an essential place in the budget, the necessity of quality products, and the delays in the delivery time affect the whole operation. This paper deals with the implementation of the analytical hierarchy process for the selection of the most suitable steel pipe fittings supplier in a natural gas company. The lack of academic and sectoral studies for the selection of suppliers in the natural gas sector increases the importance of the study. The analytical hierarchy process method was used to determine the weight of the criteria and to rank the suppliers. As a result of the study, a positive application has been revealed about the applicability of AHP method for the supplier selection process in natural gas distribution companies.

Keywords
Supplier Selection, Multi-Criteria Decision Making, Analytical Hierarchy Process, Natural Gas, Steel

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri