eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessYENİ ZELANDA TERÖR SALDIRISININ TİPOLOJİSİ; ETNİSİTE KURAMLARI ÇERÇEVESİNDE ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME
(Typology of New Zealand Terror Attack; A Critical Evaluation on Frame of Ethnicity Theories )

Author : Label    Label
Type : Other
Printing Year : 23
Number : 79
Page : 277-296


Özet
Etnisite, millet, milliyetçilik ve bunlara bağlı olarak etnik sorunların ulus devletlerin kurulmaya başlamasıyla birlikte modernitenin bir sonucu mu olduğu, yoksa insanlık tarihiyle birlikte mi var olageldiği konusunda farklı kuramsal yaklaşımlar söz konusudur. Primordialist (ilkçi) ve perennialist (eskilci) yaklaşımlar etnisitenin, insanın var oluşuyla birlikte doğal ve verili olduğunu ya da en azından başlangıcı tam olarak bilinemeyecek kadar eskiye dayandığını ileri sürmektedir. Modernist yaklaşımlar ise etnisite, millet ve milliyetçilik gibi olguların birkaç yüzyıllık bir geçmişe sahip olduğunu, kendi iktidarlarını ve çıkarlarını korumak adına -etkili bir araç olarak- siyasi elit tarafından kurgulandığını ileri sürmektedir. Hangi yaklaşım merkeze alınırsa alınsın modern dönemde insanlar ve/veya toplumlar arasındaki her türden ayrımcılığın ve buna bağlı hak ihlallerinin temelinde -dolaylı da olsa- etnik sorunların yer aldığı görülmektedir. Etnisite ile ilgili konuların insanların duygularına hitap ettiği ve bu yüzden aşırılıklara yol açtığı tartışmasızdır. Dolayısıyla etnik sorunlar ırkçılık başta olmak üzere her türlü aşırılıkçı ayrımcılığın kaynağı olarak kabul edilmek durumundadır. 15 Mart 2019 tarihinde Christchurch kentindeki iki camide gerçekleştirilen, tamamen masum sivillerin canice katledildiği Yeni Zelanda saldırısı Avrupa’da son yıllarda yükselen radikal sağcı sosyolojik ve politik eğilimlerden bağımsız düşünülmemelidir. Bu çalışmada Yeni Zelanda saldırısının gerçekleştirildiği ülke, hedef kitle/kurbanlar, eylemin kurgusu ve saldırganın mesajları bağlamında eylemin niteliği ve motivasyon kaynakları ile ilgili olarak etnisite kuramları çerçevesinde değerlendirmelere yer verilmiştir. Etnisite kavramının çerçevesi çizilirken ve etnisite kuramları izah edilirken geniş bir literatür taraması yapılmış, etnik temelli sorunları Yeni Zelanda saldırısı ile ilişkilendirirken de yazılı ve görsel medyada olayla ilgili güncel haber ve yorumlara göz atılmıştır. Sonuç olarak Yeni Zelanda saldırısının “küresel etnik terör” nitelemesine karşılık geldiği bulgusu ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler
Etnisite, Etno-sembolizm, Irkçılık, İslamofobi, Küresel Etnik Terör

Abstract
There are different theoretical approaches as to whether ethnicity, nation, nationalism, and consequently ethnic problems are the results of modernity with the beginning of establishment of nation-states or they exist with human history. Primordialist and perennialist approaches claim that ethnicity is natural and given with the existence of man, or at least dates back to an unknown age. Modernist approaches claim that phenomena such as ethnicity, nation, and nationalism have a history of the several centuries and have been constituted by the political elite as an effective means to protect their own power and interests. Whichever approach is centeralized, it is seen that, in the modern era, ethnic problems, albeit indirectly, are included at the basis of all kinds of discrimination between people and / or communities. It is undisputed that issues related to ethnicity appeal to people’s feelings and therefore cause to extremes. Therefore, ethnic problems should be accepted as the source of all kinds of extremist discrimination, especially racism. The attack on New Zealand on March 15, 2019 at two mosques in Christchurch, where innocent civilians were massacred, should not be considered independent of the radical right-wing sociological and political trends in Europe in recent years. In this study, the evaluations were made within the framework of ethnicity theories regarding the nature of the action and sources of motivation in the context of the New Zealand attack, the target victims, the fiction of the action and the messages of the attacker. While the concept of ethnicity is outlined and explaining the theories of ethnicity, a comprehensive literature review was conducted, and while linking ethnic-based problems with the attack on New Zealand, current news and interpretations about the event were reviewed in the written and visual media. As a result, it was shown that the New Zealand attack corresponds to the character of “global ethnic terror”.

Keywords
Ethnicity, Ethno-symbolism, Racism, Islamophobia, Global Ethnic Terror.

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri