eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessNİNİAN SMART’IN DİN EĞİTİMİYLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
(Evaluation of Ninian Smart's Views on Religious Education )

Author : Yusuf CEYLAN    
Type : Copyright
Printing Year : 23
Number : 79
Page : 483-498


Özet
Bu makalede Ninian Smart’ın din eğitimine katkıları incelenmiştir. Öncelikle onun dini araştırmaların doğası ile ilgili görüşleri din eğitimine etkisi bakımından ele alınarak değerlendirilmiştir. Onun savunduğu dogmatik olmayan, tarafsız, eleştirel, çoğulcu ve seküler ideolojileri de kapsayan dini araştırmalar yönteminin ve dinin doğasını tanımlama yaklaşımının din eğitimindeki uzanımlarını açıklamaya çalışılmıştır. Smart, hem dini araştırmalarla hem de okullardaki din eğitimiyle ilgili görüşlerini ortaya koyarken günümüz toplumunun seküler ve çoğulcu yapısını ve devletin dini konulardaki tarafsızlık ilkesini esas almıştır. Ona göre Hıristiyan merkezli ve savunmacı bir teolojinin yansıması olarak inanç geliştirmeyi hedefleyen din öğretimi yaklaşımı öğretmenler ile öğrenciler tarafından sorgulanır hale gelmiş ve temel kabulleri açısından benimsenmemeye başlanmıştır. Smart, eğitim sisteminin bütünlüğünün korunması gerektiğini ve bütün öğretim kademelerinde dinin öğretiminde organik bir bağ kurulmasını gerekli görmüştür. O, okullarda yer alan din eğitiminin tarafsız ve çoğulcu bir nitelikte olması gerektiğini ileri sürmüştür. Ayrıca din eğitimi, inanç geliştirme yerine anlayış ve hoşgörü geliştirmeye odaklanmalı ve temel hedefi çocukların din hakkında düşünme ve anlama kapasitelerinin gelişimi olmalıdır.

Anahtar Kelimeler
Din Eğitimi, Ninian Smart, Dini Araştırmalar, Fenomenolojik Yaklaşım, İnanca Dayalı Olmayan Yaklaşım.

Abstract
In this article, the contribution of Ninian Smart to religious education is examined. Firstly, his views on the nature of religious research have been evaluated in terms of their impact on religious education. The methodology of religious studies he advocated which includes non-dogmatic, objective, critical, pluralist and secular ideologies and the approach of defining the nature of religion, have been explained. While presenting his views on religious research and religious education in schools, Smart depended on today’s society's secular and pluralistic structure and the state's principle of impartiality in religious matters. According to his, the approach of religious teaching, which aims to develop faith as a reflection of a Christian-centered and defensive theology, has become questionable by teachers and students and has not been accepted in terms of their basic assumptions. Smart considered that the integrity of the education system should be maintained and that an organic connection to religious teaching was required at all levels of education. He argued that religious education in schools should be impartial and pluralistic. Also, religious education should focus on developing understanding and tolerance rather than developing faith, and the main objective of this education should be the development of children's capacity to think and understand religion.

Keywords
Religious Education, Ninian Smart, Religious Studies, Phenomenological Approach, Non-Confessional Ap

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri