eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessSAYGUN’UN AKSAK TARTILAR ÜZERİNE ON ETÜD, OP.38 NO.4 PİYANO PARÇASININ BİÇİM BAKIMINDAN VE “KONTRAST” KAVRAMI ÇERÇEVESİNDE KOMPOZİSYON AÇISINDAN İNCELENMESİ
(Analysis of Ten Etudes on Aksak Rhythms, Op. 38 No.4 Piano Piece by Saygun Formally and Compositionally Within the Scope of “Contrast” Concept )

Author : Bertan Rona    
Type : Copyright
Printing Year : 24
Number : 83
Page : 71-88


Özet
Ahmed Adnan Saygun’un (1907-1991) yapıtları, genellikle üç dönemde incelenmektedir. Besteci en olgun, en derin ve yetkin yapıtlarını bu dönemlerin üçüncüsünde vermiştir. Aksak Tartılar Üzerine On Etüd, Op.38 dizisinde yer alan 4 numaralı etüd de bu dönemde yazılan yapıtlardan biridir. Ne var ki adının hemen akla getirebileceğinin aksine piyanistik bir yazıyı değil, teknikten ziyade duyuş derinliğinin öne çıktığı oldukça soyut bir anlatımı dışavurmaktadır. Bu çalışmada, söz konusu piyano parçası, biçim bakımından incelendikten sonra, kontrast kavramı çerçevesinde kompozisyonel açıdan incelenmiştir. Bu kontrastlar, müziksel-teknik ve üslup-içerik olmak üzere iki ana grupta toplanabilir. Aksak Tartılar Üzerine On Etüd, Op.38 No.4 piyano parçası, bestecinin azami yapısal ve düşünsel bütünlüğe ulaşmış yapıtlarından biri olarak, bir yandan kompozisyonda kontrast kullanımı konusunda genç bestecilere ilham kaynağı olabilecekken bir yandan da bu alanda çalışmak isteyen müzikolog ve analistlere zengin bir materyal sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Saygun, Müziksel Kompozisyon, Form, Analiz, Kontrast.

Abstract
The works of Ahmed Adnan Saygun (1907-1991) are generally studied in three periods. The composer created the most mature, deepest and most proficient works in the third of these periods. The etude numbered 4 in the Ten Etudes on Aksak Rhythms, Op.38 series is one of the works written in this period. However, although its name reminds us pianistic writing, it shows pretty abstract expression where the depth of hearing rather than techniques come to the forefront. In this study, the aforementioned piano piece was subjected to a compositional analysis within the scope of contrast concept after it was examined formally. These contrasts can be gathered in main two groups; musicaltechnical and style-content. Ten Etudes on Aksak Rhythms, Op. 38 No.4, a piano piece is one of the work reached the maximum structural and ideational integrity of composer that is being a source of inspiration for young composers about the use of contrast in the composition as well as offers a content-rich material to musicologist and analysts who want to work on this field.

Keywords
Saygun, Musical Composition, Form, Analysis, Contrast.

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri