eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessYOLSUZLUĞUN AKTARIM KANALLARI YOLUYLA EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİNİN KEİ ÜLKELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
(The Impact of Corruption on Economic Growth Through Corruption Transmission Channels for the Bsec Countries )

Author : Yavuz Odabaşı  Kazım İlhan Yarıkan  
Type : Copyright
Printing Year : 23
Number : 80
Page : 537-550


Özet
Yolsuzluk; gelişmiş, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerin ortak bir sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Yolsuzluk ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki doğrudan olabileceği gibi bazı aktarım kanalları yoluyla da gerçekleşebilmektedir. Çalışmada öncelikle; konu ile ilgili literatür çalışmalarına değinilmiş, sonrasında ise yolsuzluk aktarım kanalları üzerinde durulmuştur. Son olarak Panel Veri Analizi kullanılarak, yolsuzluğun ekonomik büyümeye doğrudan etkisi ile birlikte, beşeri sermaye ve yatırım kanalları yoluyla yolsuzluğun ekonomik büyümeyi ne şekilde etkilediği incelenmiştir. Bu amaçla analizde Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) üyesi 11 ülkenin 2003-2017 yılları arasındaki verileri kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda; yolsuzluğun ekonomik büyümeyi doğrudan negatif yönde etkilemesinin yanında, yatırım kanalı aracılığıyla yolsuzluğun ekonomik büyüme üzerinde etkili olduğu görülmektedir. Diğer taraftan beşeri sermaye ile ekonomik büyüme arasında anlamlı bir ilişkinin bulunamaması, beşeri sermaye değişkeninin KEİ ülkeleri açısından bir yolsuzluk aktarım kanalı görevi görmediği sonucunu ortaya çıkarmıştır.

Anahtar Kelimeler
Yolsuzluk, Yolsuzluk Aktarım Kanalları, Yatırım, Beşeri Sermaye. Ekonomik Büyüme, Panel Veri Analizi

Abstract
Corruption is a common problem of developing, developed and underdeveloped countries. The relationship between corruption and economic growth may occur both directly and through corruption transmission channels. In this research using Panel Data Analysis, besides the direct impact of corruption on economic growth, the impact of corruption through human capital and investment channels that are accepted in the literature, has been analysed with the data of 11 member countries of the Black Sea Economic Cooperation BSEC between 2003-2017. As a result of the analysis, it is seen that besides the direct impact of corruption negative effect on economic growth, corruption also affects the economic growth through investment, channel. On the other hand, since there is no significant relationship between human capital and economic growth, it is concluded that the human capital variable does not act as a corruption transmission channel fort he BSEC countries.

Keywords
Corruption, Corruption Transmission Channels, Investment, Human Capital, Economic Growth, Panel Data

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri