eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessSALİHLİ İLÇESİNDE MORFOLOJİK BİRİMLERE GÖRE KIRSAL YERLEŞMELERDE MESKEN TİPLERİ VE KULLANIM BİÇİMLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
(Comparative Analysis of Housing Types and Usage Types in Rural Settlements According to Morphological Units in Salihli District )

Author : Label    Label
Type : Other
Printing Year : 23
Number : 80
Page : 499-523


Özet
Ülkemizde toplam nüfusun yaklaşık % 75’inden fazlası şehirlerde yaşamaktadır. Her geçen gün şehirleşme eğilimi artmaya devam etmektedir. Ancak son yıllarda şehirsel hayatın yorucu temposu nedeniyle kırsal alanlara olan ilginin artığını söylemek mümkündür. Bu ilgi kırsal yerleşmelerde yeni konut sunum biçimlerini ortaya çıkarmaktadır. Dolayısıyla kırsal yerleşmelerle ilgili çalışmalar eski yaklaşımları içinde barındırmakla beraber farklı bir boyut kazanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Salihli ilçesinde morfolojik olarak ova ve dağlık alanlarda yer alan kırsal meskenlerin yapısal olarak karşılaştırılmasını yapmak ve değişen ihtiyaçlar neticesinde mesken kullanım pratiklerindeki değişimi ortaya koymaktır. Araştırmada betimsel analiz yöntemi uygulanmıştır. Arazi gözlemleri yapılarak mesken tipleri ve kullanımdaki değişimler karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Çalışma sahası olan Salihli, Ege bölgesinin Kıyı Ege bölümü sınırları içinde yer alan Manisa iline bağlı bir ilçedir. Geçmişten günümüze ilçede yaşayanların büyük bir kısmı geçimini tarım ve hayvancılık ile sağlamaktadır. Kır meskenleri yapı ve biçim olarak doğal çevre şartlarına bağlılığı en güçlü olan konut tipleridir. Salihli ilçesi kır meskenlerinde yer yer kullanılan malzemelerde değişmeler yaşanmaktadır. Özellikle son yıllarda ortaya çıkan modernleşme eğilimlerinin etkileri çalışma sahasının kırsal yerleşmelerine sıkça yansımıştır. Gelişen ulaşım sistemleri, artan iletişim olanakları ve şehirli halkla olan bağlantının güçlenmesi sonrasında kır meskenlerinde alışık olunan doğal şartlara paralel olarak ortaya çıkan konut tipleri, yerini tuğla, çimento, çelik, demir vb. içeren betonarme yapılara bırakmıştır. Ancak sahada halen doğal ortam şartlarına bağlı,karakteristik kır meskenlerine ait birçok örnek yer almaktadır. Sahada kırsal mesken tiplerinde yapısal ve fonksiyonel özelliklerin topoğrafyaya bağlı olarak farklılık gösterdiği anlaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Kır, Mesken, Değişim, Yerleşme Coğrafyası, Salihli.

Abstract
More than 75% of the total population lives in cities today in our country. However, in recent years due to the exhausting tempo of urban life, it is possible to say that interest in rural areas has increased. This interest reveals new housing presentation formats in rural settlements. Therefore, the studies on rural settlements contain old approaches in themselves and gain a different dimension as well. The aim of this study is to make a structural comparison of rural dwellings in plain and mountainous areas in Salihli district morphologically and reveal the change in residential usage practices as a result of changing needs. In the research descriptive analysis method was applied and through field observation, residential types and changes in usage were analyzed. Salihli, the subject matter of the study, is a district of Manisa and is located within the borders of the coastal Aegean part of the Aegean region. Rrom the past to the present, most of the people living in the district provide their living through agriculture and animal husbandry. Particularly viticulture is one of the most important branches of economic activity. Rural dwellings are the housing types which have the strongest sustainability on natural environment conditions in terms of structure and form. On the other hand, there are sometimes changes in the materials that are used in rural areas housing types Salihli district. Particularly the effects of modernization tendencies that have emerged in recent years are often seen on the rural settlements of the study area. The housing types used in rural dwellings and emerged in parallel with the natural conditions were replaced by tiles, cement, iron and etc. by developing transportation systems, increasing communication opportunities and strengthening of the connection with the urban population However, there are still many examples of characteristic rural dwellings related ot the natural environmental conditions. In the field of the study, structural and functional changes are observed in rural residential types.

Keywords
Rural, Residential, Changing, Settlement Geography, Salihli

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri