eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessSOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARINDA TASARIM ODAKLI DÜŞÜNME BECERİLERİNİ KULLANABİLME DURUMU
(The Ability to Use Thinking Design Skills in Social Service Practices of Social Studies Prospective Teachers )

Author : Suat POLAT  Cihat ALTUN  
Type : Copyright
Printing Year : 24
Number : 81
Page : 429-448


Özet
Araştırmanın temel amacı Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamaları dersinde hazırladıkları projelerine tasarım odaklı düşünme becerilerini yansıtma süreçlerini incelenmektir. Yapılan bu araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırma, nitel araştırma desenlerinden olgubilim desenine göre tasarlanmıştır. Verilerin toplanmasında yarı yapılandırmış görüşme formu kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formları ile elde edilen veriler, betimsel analiz ile çözümlenmiştir. Araştırmanın çalışma gurubunu Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler lisans programında öğrenim görmekte olan 16 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarından dörder kişilik gruplar oluşturularak çalışma yürütülmüştür. Yapılan bu çalışma sonucunda, tasarım odaklı düşünme yaklaşımının katılımcıların tasarım yapabilme, empati kurabilme, çok boyutlu algılama, araştırma yapma, çözüm üretme, problem çözme, eleştirel düşünme gibi becerilerinin gelişimine olumlu yönde katkı sağladığı saptanmıştır. Bunun dışında katılımcıların ortak hareket etme, grup dayanışması içinde olma, duyarlı olma gibi özelliklerini geliştirdiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Tasarım Odaklı Düşünme, Topluma Hizmet Uygulamaları, Tasarım, Sosyal Bilgiler, Beceri.

Abstract
The main aim of the research is to examine the processes of reflecting the thinking design skills in projects prepared by the social studies prospective teachers for the social service practices course. The qualitative research method was used in this study. The research was designed according to the phenomenological model, which is one of the qualitative research methods. Semi-structured interview form was used to collect data. This data was analyzed with descriptive analysis method. The study group of this research consisted of 16 prospective teachers who has been studying in the social studies undergraduate program of the Ağrı Ibrahim Çeçen University Education Faculty. Groups of four people were formed with prospective teachers. As a result of this study, it was concluded that the thinking design approach contributed positively to the development of the participants’ skills such as design, empathy, multi-dimensional perception, research, generating solutions, problem solving and critical thinking. Furthermore, it was determined that the participants improved themselves on issues like joint action, group solidarity and sensitivity.

Keywords
Thinking Design, Community Service Applications, Design, Social Studies, Skill.

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri