eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessHARF-İ CERLE MÜTE‘ADDÎLİK BAĞLAMINDA FİİL-HARF-İ CER İLİŞKİSİN TAHLİLİ
(Verb-Hurūf al-Jarr Relationship within the Context of Mutaaddī via Hurūf al-Jarr )

Author : Yakup KIZILKAYA    
Type : Copyright
Printing Year : 24
Number : 81
Page : 507-521


Özet
Harf-i cerler, Arap dilinde harf kavramının iki türünden biri olan hurûfu’l-me‘ânî grubundandır. Hurûfu’l-me‘ânî Türkçedeki edat bağlaç ve bazı eklerin karşılığı olarak Arapçada kullanılmaktadır. Cümlede edat vazifesi görerek ögeleri birbirine bağlamakta kullanılan harf-i cerlerin en bariz fonksiyonu ise fiille isim arasındaki ilişkiyi kurmaktır. Bu işlevleriyle harf-i cerler bir yandan eylemin zaman, mekân, sebep ve yapılma biçimine dair detaylarını verirken bir yandan da başında bulundukları ismin cümledeki konumunu belirlemektirler. Bu bağlamda harf-i cerlerin önemli bir işlevi de mefulün bih gayri sarihin başında yer alarak eylemin etkilediği ismi fiile bağlamaktır. Bu durumda harf-i cerrin fiillerle ilişkisi, fiilin geçişliliğine aracılık eden bir ilişkidir. Bu işlevde harf-i cerle fiilin birlikte kullanımı çoğu zaman zorunluk arz etmektedir. Bu tür harf-i cerlerle kullanılan fiilleri konu edinen ve bunları alfabetik olarak sıralayan çalışmalar bulunmaktadır. Ancak bu çalışmanın amacı fiil-harf-i cer ilişkisinin genel olarak tahlilini yapmak ve fiilden ayrılmazlık gösteren harf-i cerleri belirleyerek konuyu teorik açıdan bütüncül bir bakışla ele almaktır.

Anahtar Kelimeler
Arap Dili ve Belagatı, Fiil, Harf-i Cer, Söz Dizimi, Mute‘addî.

Abstract
Hurūf al-jarrs are from the hurūf al-ma‘ānī letters group, which is one of the two types of letter concept in Arabic. Hurūf al-ma‘ānī are used in Arabic as equivalents of prepositions, conjunctions and some suffixes in Turkish. The most obvious function of the hurūf al-jarrs, which are used to connect the elements of a sentence, is to determine the form of the relationship between the verb and the noun they connect. With these functions, hurūf al-jarrs give details about the time, place, reason and manner of action, on the one hand they determine the position of the noun in the sentence. Within this context, an important function of the hurūf al-jarrs is to be at the beginning of the mafūl bihi gayri sarīh and connect the name affected by the action. In this case, the relationship between huruf al-jarrs and verbs is a relationship that mediates the transitivity of the verb. In this function, it is often necessary to use letter and verb together. There are studies dealing with the verbs used with such hurūf al-jarrs and listing them alphabetically. However, the aim of this study is to analyze the verb-hurūf al-jarrs relationship in general and to determine the hurūf al-jarrs that is not separate from the verb and to deal with the subject from a theoretical and holistic perspective.

Keywords
Arabic Language and Rhetoric, verb, Hurūf al-jarr, Syntax, Mutaaddī.

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri