eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessORTAOKUL 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YAZMA ÖZERKLİĞİ DÜZEYLERİ VE BU DÜZEYLERİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
(Writing Autonomy Levels of Middle School 7th Grade Students and Analysıs of These Levels in Terms of Various Variables )

Author : HATİCE ALTUNKAYA    
Type : Copyright
Printing Year : 24
Number : 81
Page : 153-170


Özet
Yazma becerisi edinimi sürecinde öğrencinin kendi öğrenmesinden sorumlu olması ve bu doğrultuda kendi öğrenmesini yürütmesi yazma özerkliğidir. Araştırmanın amacı, ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin yazma özerkliği düzeylerini belirlemek ve bu düzeyleri çeşitli değişkenlere göre incelemektir. Çalışma grubunda, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Aydın ili Efeler ilçesinde bulunan ortaokullarda öğrenim gören 527 yedinci sınıf öğrencisi yer almıştır. Araştırma, genel tarama modeli ile yürütülmüştür. Araştırmanın verileri, “Yazma Özerkliği Ölçeği” ile elde edilmiştir. Araştırma sonucunda, öğrencilerin yazma özerkliği toplam puan ortalaması 46,059±9,370 (Min=22; Maks=66) olarak saptanmıştır. Öğrencilerin yazma özerkliği puanları, anne baba eğitim durumu ve okul öncesi eğitim alma durumuna göre anlamlı farklılık göstermezken önceki yıl okunan kitap sayısı, Türkçe dersi karne notu ve cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
Yazma Özerkliği, Yazma Becerisi, Ortaokul, 7. Sınıf, Yazma Eğitimi.

Abstract
In the process of acquisition of writing skills, writing autonomy is the self-learning responsibility of the student and the student’s ability to conduct self-learning in this context. The aim of the present study was to determine the writing autonomy levels of the middle school 7th grade students and the differences between these levels based on various variables. The study group included 527 seventh grade students attending secondary schools in Efeler district in Aydın province, Turkey during the 2018-2019 academic year. The study was conducted with the general survey model. The study data were collected with the “Writing Autonomy Scale”. The study findings demonstrated that the general average writing autonomy score of the students was 46.059 ± 9,370 (Min = 22; Max = 66). While there were no significant differences between the writing autonomy scores of the students based on parental education level and attending preschool education; however, there were significant differences based on the number of books read the previous year, final Turkish course grade and gender variables.

Keywords
Writing Autonomy, Writing Skills, Middle School, 7th grade, Writing Education.

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri