eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessFARKLI DİSİPLİNLERİN SOSYAL PSİKOLOJİ İLE KESİŞİMLERİ: VAN ÖRNEKLEMİ ÇALIŞMALARINA DAİR İNCELEME
(Intersections of Different Disciplines with Social Psychology: A Study on Van Samples )

Author : Label    Label
Type : Other
Printing Year : 24
Number : 82
Page : 281-306


Özet
Bu çalışma, iki temel amaç üzerine kurgulanmıştır. Bunlardan ilki, sosyal psikolojinin farklı disiplinlerle kurduğu bilimsel ilişkiyi, Van örnekleminde yürütülen çalışmalar özelinde sistematik biçimde incelemektir. Bu bilgi temelinde, ikincil olarak Van ilinde öne çıkan sosyal psikolojik konu (ve sorun) alanlarını belirleyebilmek amaçlanmaktadır. Bu amaçla, 2000-2020 yıllarında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler, Eğitim ve Sağlık Bilimleri Enstitülerinde yürütülen lisansüstü tezler sistematik olarak gözden geçirilmiştir. Çalışmaya, Van ili örnekleminde, en az bir temel sosyal psikoloji konusu içeren ve tam metnine erişilebilen görgül çalışmalar dâhil edilmiştir. Bu ölçütleri karşılayan, toplam 169 teze ulaşılmıştır. Çalışmalar, künye bilgisi, yöntem ve sosyal psikolojik konular gözetilerek sınıflandırılmıştır. Konuların sırasıyla tutumlar, grup süreçleri, benlik ve kişilerarası ilişkiler temalarında kümelendiği görülmektedir. Sonuçlar, sosyal psikolojinin eğitimden, güzel sanatlara, turizmden, işletme ve kamu yönetimine, coğrafyadan edebiyata, psikiyatriden halk sağlığı ve hemşireliğe; birçok farklı disiplin için önemli bir bilimsel bilgi kaynağı olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
Sosyal Psikoloji, Farklı Disiplinler, Van Örneklemi, Sosyal Psikoloji Konuları, Sistematik Gözden Geçirme.

Abstract
The present study has two purposes. The first is to systematically examine the relationship between social psychology and different disciplines based on the studies in the Van samples. The second is to explore the featured social-psychological topics in Van samples. For the purpose, the dissertations and theses in the Institutes of Social Sciences, Education Sciences and Health Sciences at Van Yüzüncü Yıl University between 2000 and 2020 were systematically reviewed. This review included empirical studies with full text available involving at least one basic social psychology topic and collected from the samples in Van. A total of 169 dissertations and theses meeting these criteria were accessed. The studies were classified considering their references, methods, and social psychology topics. The results highlighted the topics such as attitudes, group processes, self, and interpersonal relationships. The results showed that social psychology is an important source of scientific information for many different disciplines including education, fine arts, tourism, business and public administration, geography, literature, psychiatry, public health, and nursing.

Keywords
Social Psychology, Different Disciplines, Van Samples, Social Psychology Topics, Systematic Review.

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri