eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessBİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARDA MÜZİKLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ MASALIN DERS BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
(The Effect of the Tale Enriched with Music in the Multi-Grade Classes on the Academic Achievement )

Author : Aykut Narin  Erhan Akın  
Type : Copyright
Printing Year : 24
Number : 82
Page : 45-60


Özet
Ülkemizde özellikle ilkokul kademesinde öğrenci, öğretmen ve derslik sayısının yetersiz olması ve okulun bulunduğu bölgede ulaşım problemlerinin yaşanması gibi nedenlerle eğitim öğretimin devam edebilmesi için farklı yöntemlere başvurulmaktadır. Bu yöntemlerden biri en az iki sınıfın birleştirilmesiyle eğitim öğretimin tek öğretmen tarafından verildiği birleştirilmiş sınıfların oluşturulmasıdır. Birleştirilmiş sınıflarda birden fazla yaş grubunun aynı ortamda ders görmesi eğitim öğretim sürecinin verimini azaltmakta ve öğrencilerin kalıcı öğrenmelerini engellemektedir. Derslerde verimi artırmak, kalıcı, etkili ve anlamlı öğrenmeler sağlamak, ders anlatımında uygulanan öğretim yöntem ve tekniklerinin işlevselliğiyle ilişkilidir. Bu konuda geleneksel öğretim yöntem ve teknikleri çoğu zaman yetersiz kalmaktadır. Öğrencilerin ilgi ve istekleri doğrultusunda, yapmaktan keyif aldıkları aktivitelerin derslere uyarlanması ile daha aktif katılımın sağlanacağı ve akademik başarının artacağı öngörülmektedir. Tüm bunlardan yola çıkarak kültürel ve toplumsal açıdan en önemli edebi türlerimizden biri olan masallar ders kazanımlarıyla harmanlanarak bütün sözel, görsel, fantastik ögeleriyle bir ders materyali haline getirilmiştir.Anlatımı zenginleştirmek ve daha eğlenceli hale getirmek amacıyla ders konularını kapsayan, masala uygun çocuk şarkıları yazılıp bestelenmiş ve müzikli masallar oluşturulmuştur.Bu araştırmada birleştirilmiş sınıflarda müzikle zenginleştirilmiş masalların ders başarısı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2. 3. ve 4. sınıfta öğrenim gören 51 öğrenci oluşturmuştur. Bu öğrencilerden 25’i deney, 26’sı kontrol grubunda yer almıştır. Analiz sonuçlarına göre geleneksel yöntem uygulanan gruplarla, şarkılı masalla ders anlatımı yapılan gruplar arasında amaçlanan kazanımların kazandırılması açısından anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Birleştirilmiş Sınıf, Akademik Başarı, Masalla Eğitim, Müzikle Eğitim, Geleneksel Öğretim.

Abstract
In our country, different methods are used in order to continue education due to reasons such as insufficient number of students, teachers and classrooms at the primary school level, and transportation problems in the region where the school is located. One of these methods is to combine at least two classes to create joined classes where education and training are provided by a single teacher. The fact that more than one age group teaches in the same environment in multi-grade classrooms reduces the efficiency of the education process and prevents students from learning permanently. Increasing efficiency in lessons, providing permanent, effective and meaningful learning is related to the functionality of teaching methods and techniques applied in lecture. Traditional teaching methods and techniques are often insufficient in this regard. In line with the interests and wishes of the students, it is expected that more active participation and academic achievement will increase by adapting the activities they enjoy doing to the lessons. Based on all these, fairy tales, one of our most culturally and socially important literary genres, have been blended with academic achievements and turned into a course material with all verbal, visual, and fantastic elements. In order to enrich the narration and make it more fun, children's songs suitable for the table were written and composed, and musical tales were created. In this study, the effect of tales enriched with music on academic success in the multi-grade classrooms was examined. The study group of the research consisted of 51 students studying in 2nd, 3rd and 4th grades. 25 of these students are in the experimental group and 26 of these students are in the control group. According to the results of the analysis, it has been observed that there is a significant difference between the groups with traditional method and with the tales of the tales.

Keywords
Multi-grade class, academic achievement, education with tale, education with music, traditional meth

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri