eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessİMGE, İMGELEM VE İMGELEME KAVRAMLARI BAĞLAMINDA SANAT ESERİNİN OLUŞUMU
(Formation of Art Work in the Context of Image, Imaging and Imaging Concepts )

Author : Necmettin KARABULUT  Fatih DAŞDEMİR  
Type : Copyright
Printing Year : 24
Number : 82
Page : 231-244


Özet
Sanatsal oluşumların insan ile var olduğu bilinmektedir. Bu oluşumların insana bağlı yaratıcı süreçleri tetikleyerek ve onlara yeni bir yaklaşım sunarak kendi başına bir sanat eseri olma niteliği kazandırdığı görülmüştür. Sanatçının toplumlardaki yerini ve önemini ortaya koyan en önemli şeylerden birisi de ona bağlı gelişen yaratımsal olgularının birçok alana yansımasıdır. Bu noktadan hareketle çalışmamızın kapsamı gereği imge, imgelem ve imgeleme bağlamında oluşturulan sanat eserinin tarihsel süreçlerdeki oluşumlarında, imge ve imgeye bağlı oluşturulan sanat eserinin sanatçıya bağlı değişken özelikleri ele alınmıştır. İmge ve imgeye bağlı oluşturulan imgelem ve imgeleme kavramlarının sanat eserindeki rollerine ilişkin özellikleri ele alınarak çalışmanın önemi üzerinde durulmuştur. Bu çalışmada betimsel yöntem kullanılmıştır. Konuya ilişkin kavramlar; nitel veriler çerçevesinde değerlendirilmiş olup, imge, imgelem ve imgeleme kavramlarına bağlı kalınarak bir sanat eserinin oluşum süreçlerindeki etkenleri ve nedensellikleri irdelenmiştir. Sanat tarihi süreçlerinde; sanat eserinde kullanılan imgenin, dönemsel olarak hangi süreçlerden geçtiği ve buna bağlı olarak o dönemlerde yaşanan toplumsal faaliyetlere ilişkin olayları ve olguları yansıtmasıyla imgenin sanattaki işlevi ve sanatçıya sunduğu yaratım süreçleri bu çalışmanın amacını oluşturmuştur. Sanat eserinin oluşumunda toplumsal yapı ve farklılıkların içerdiği değişkenlikler, uygarlıkların sosyokültürel özelliklerini yansıtmasının yanı sıra onlara özgü yaşamsal ritüellerin izlerinin de yansıtıldığı bir zemin oluşturduğu görülmüştür. Geçmişte var olan uygarlıkların özelliklerini günümüze taşıyan ve yansıtan imge ve imgeye bağlı kavramlar; gösterge, sembol, tema ve konu gibi unsurlarla bütünlük sağlayarak onlara ait farklılıkların yansıtılmasında da büyük bir rol oynamıştır. Bu hususta imge, imgelem ve imgeleme kavramları incelenerek sanat eserindeki yeri irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Sanat, Sanat Eseri, İmge, İmgelem, İmgeleme.

Abstract
It is known that artistic creations exist with man. It has been observed that these creations have triggered creative processes and have offered them new perspectives which allowed them to have the ability to exist as new artistic creations on their own. One of the most important things that emphasizes an artist’s place and importance in a society is the fact that the development of the creational phenomena that is attached to the artist has influences on numerous other fields. From this point on, due to the scope of our research, the creation of artwork formed in the context of imagery, imaging and imagining within the periodic processes, the variable attributes of imagery and artwork based on imagery were mentioned. The concepts of imaging and imagining based on the imagery and the imagery’s role was mentioned to emphasize the importance of the work. Descriptive method was used in this study. Concepts related to the subject; qualitative data were evaluated and the factors and causality of an art work in the formation processes of an art work were examined by adhering to the concepts of imagery, imagery and imagery. The purpose of this work is to observe the images used in the works of art, ones that reflect which periods it has been through and according to this, reflect events and phenomena based on the certain societal activities at the time. This reflection allows us to understand the imagery’s purpose and the creational processes it offers to the artist. During the creation of an artwork, the variables in the societal fundamentals and differences between cultures, which reflects a civilization’s socio-cultural attributes, also prepares a ground for the reflection of daily rituals specific to these societies. The imagery and the concepts bound to it; indicator, symbol, theme and subject, which carry the attributes of the societies of the past form a unity and play a crucial role which reflects certain differences belonging to these societies. Imagery, imaging and imagining concepts were examined to understand their place in the artwork under this subject.

Keywords
Art, Artwork, Imagery, Imaging, Imagination.

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri