eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessJİGSAW TEKNİĞİNİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİNİN META-ANALİZ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ
(Determining the Effect of Jigsaw Technique on Students’ Academic Achievements through Meta-Analysis Method )

Author : Veli BATDI    
Type : Copyright
Printing Year : 18
Number : 58
Page : 699-714


Özet
Bu araştırma, işbirlikli öğrenme tekniklerinden Jigsaw tekniği ile ilgili Türkiye’de 2005-2012 yılları arasında yapılmış deneysel çalışmaların sistematik bir incelemesi ile bunun öğrencilerin akademik başarı, kalıcılık ve tutumları üzerindeki etkisinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda “Jigsaw tekniğinin öğrencilerin akademik başarılarına etkisi nedir?” sorusu incelenmiştir. Yapılan inceleme sonucunda 37 (25 makale, 12 tez) adet çalışmaya ulaşılmış ancak özellikle öntest-sontest uygulanan ve gruplar arasında karşılaştırma yapılan araştırmalardan 11 (6 makale, 5 tez)’i araştırma için seçilmiştir. Bu çalışmada, akademik başarıya ilişkin puanları içeren çalışmalar rastgele etkiler modeliyle analiz edilmiş ve etki büyüklüğü değerinin (ES=1,1971) Cohen’in (1992) sınıflamasına göre geniş aralıkta olduğu görülmüştür. Çalışma sonunda Jigsaw tekniği ile yapılan öğretimin öğrencilerin akademik başarıları, kalıcılık ve tutum puanları üzerinde etkili olduğu anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Jigsaw tekniği, geleneksel öğrenme, akademik başarı, meta-analiz.

Abstract
This research aimed to make a systematic review of the experimental studies related to Jigsaw technique, one of cooperative learning techniques, conducted in the years of 2005-2012 in Turkey and to determine the effect of Jigsaw technique on students’ academic achievements, retention and attitudes. In this context it was tried to answer the question of "What’s the effect of Jigsaw technique on students' academic success?”. Among 37 (25 articles, 12 theses) studies searched, 11 ones (6 articles, 5 dissertation) in which pretest-posttest method was applied and comparisons between groups were made were selected in particular. Those studies incorporated into meta-analysis and including academic achievement scores were analyzed with random effects model and it was identified that the calculated value had large effect size (ES = 1.1971) according to Cohen's (1992) classification. In conclusion, it was found that using Jigsaw technique in learning environments was effective on students' academic success, retention and attitude scores.
depakin chrono 300 mg depakin chrono 300 mg depakin chrono


Keywords
Jigsaw technique, traditional learning, academic achievement, and meta-analysis.

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri