eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessHEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELERİ VE ATILGANLIK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
(The Relationship Between Nursing Students' Automatic Thoughts and Their Assertiveness Levels )

Author : Didem Ayhan  Hilal SEKİ ÖZ  
Type : Copyright
Printing Year : 2020
Number : 84
Page : 311-324


Özet
Otomatik düşünceler birey fark etmeksizin zihninden hızlıca ve anlık geçen, istemsiz bir süreçtir. Atılganlık, etkili kişilerarası iletişim kurmayı kolaylaştıran, hemşirelik mesleği için önemli bir beceridir. Bu çalışma ile hemşirelik öğrencilerinin otomatik düşüncelerinin özellikleri, atılganlık düzeyleri, olumsuz otomatik düşünceleri ile atılganlıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Tanımlayıcı türdeki bu araştırmada örneklem seçimine gidilmeden 302 öğrenci hemşire araştırma kapsamına alınmıştır. Verilerin toplanmasında tanımlayıcı özellikler anketi, Rathus Atılganlık Envanteri ve Otomatik Düşünceler Ölçeği kullanılmıştır. Veriler tanımlayıcı istatistiklerle sunulmuş, analizlerde Mann Whitney U Testi, Kruskal Wallis H Testi, Spearman Korelasyon testi yapılmış olup, p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. Araştırmaya katılan öğrenci hemşirelerin %49’u 20-21 yaşında, %64,2’si kadın ve %81,5’i kırsal çevrede yaşamaktadır. Öğrenci hemşirelerin otomatik düşünce toplam puan ortalaması 52,70±19,78, atılganlık toplam puan ortalaması ise -14,97±11,92’dir. Otomatik düşüncelerin 24 yaş ve üstü öğrencilerde daha olumsuz olduğu ve kadın olan, kentte yaşayan, psikiyatri tanısı olmayan öğrencilerin daha atılgan olduğu bulunmuştur. Olumsuz otomatik düşünceler ve atılganlık arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre hemşirelik öğrencilerinin genel olarak ‘çekingen’ oldukları tespit edilmiştir. Öğrencilerin sınıflarına göre atılganlık düzeyi açısından bir fark olmaması dikkat çekici olup, otomatik düşünce düzeyi olumsuzlaştıkça atılganlığın azaldığı saptanmıştır. Bu bilgiler ışığında olumsuz otomatik düşüncelerin değiştirilmesi ve atılganlık düzeylerinin geliştirilmesine yönelik eğitimlerin planlanması önerilir.

Anahtar Kelimeler
Atılganlık, Olumsuz Otomatik Düşünce, Otomatik Düşünce, Hemşirelik Öğrencisi, Hemşire.

Abstract
Automatic thoughts are regardless of the invidual and an involuntary process that passes quickly and instantaneously in own mind. Assertiveness is an important skill for the nursing profession that facilitates effective interpersonal communication. The aim of this study was to examine the characteristics of nursing students' automatic thoughts, their assertiveness levels, and the relationship between nursing students' automatic thoughts and their assertiveness levels. In this descriptive study, 302 nurses were included in the study without selecting the sample. Descriptive characteristics questionnaire, Rathus Assertiveness Inventory and Automatic Thoughts Scale were used to collect data. The data were presented with descriptive statistics, Mann Whitney U Test, Kruskal Wallis H Test, Spearman Correlation test were used in the analysis and p <0.05 was considered statistically significant. 49% of the student nurses participating in the study are 20-21 years old, 64.2% are female and 81.5% live in a rural environment. Student nurses' automatic thought total score average was 52.70 ± 19.78, and assertiveness total score average was -14.97 ± 11.92. It was found that automatic thoughts are more negative in students aged 24 and over, and students who were female, lived in the city, and had no psychiatric diagnosis were more assertive. A negative significant relationship was found between negative automatic thoughts and assertiveness. It is noteworthy that nursing students are generally 'shy' and there is no difference in terms of assertiveness according to their classes. In the light of this information, it is recommended to plan trainings to change negative automatic thoughts and to improve assertiveness levels.

Keywords
Assertiveness, Negative Automatic Thought, Automatic Thought, Nursing Student, Nurse.

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri