eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessÖZENGEN KLASİK GİTAR EĞİTİMİNDE ÖĞRETİM PROGRAMINA YÖNELİK İHTİYAÇ ANALİZİ
(Needs Analysis of a Teaching Program Regarding the Initial Level Amateur Classical Guitar Education )

Author : Berk Ceviz  Aytekin ALBUZ  
Type : Copyright
Printing Year : 2020
Number : 84
Page : 117-142


Özet
Bu çalışmanın amacı, başlangıç düzeyinde özengen gitar eğitimine yönelik bir öğretim programının ihtiyaç durumunu ortaya koymaktır. Araştırma durum tespitine dayalı betimsel bir modelde olup; veriler görüşme formu aracılığıyla elde edilmiştir. 5 akademisyen ve 5 gitar eğitmenine konuya ilişkin 10 soru sorulmuş, ses kayıtlarının dinlenmesi ile de elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle çözümlenerek değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda; başlangıç düzeyinde özengen gitar eğitimine yönelik bir öğretim programı oluşturulması ihtiyacının bulunduğu ve bu programın içeriğinde gitara ilişkin genel bilgiler, nota bilgisi, gitar çalma tekniği ve egzersizler gibi konulara yer verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Buna ek olarak öğretim programı eksikliğinin öğrenci başarısına olumsuz etki ettiği ve öğreticilerin büyük kısmının kendi oluşturdukları şahsi ders planları çerçevesinde gitar öğretimi uyguladıkları görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Çalgı Eğitimi, Klasik Gitar Eğitimi, Özengen Gitar Eğitimi, Öğretim Programı, İhtiyaç Analizi.

Abstract
The aim of this study is to reveal the need for a teaching program regarding amateur guitar education at beginner level. The research is in a descriptive model based on case detection. The data were obtained through the interview form. 10 questions were asked to 5 academicians and 5 guitar instructors on the subject, and the data obtained by listening the recordings were analyzed by content analysis method. As a result of the research; It was stated that there is a need to create a curriculum for amateur guitar education at the beginner level and that the content of this program should include topics such as general information about the guitar, notation knowledge, guitar playing technique and exercises. In addition, it was observed that the lack of curriculum negatively affected student success and most of the instructors practiced guitar teaching within the framework of their personal teaching plans.

Keywords
Instrument Education, Classical Guitar Education, Amateur Guitar Education, Teaching Program, Needs

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri