eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessEĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN KULLANDIKLARI NOT ALMA STRATEJİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
(An Analysis on the Note-Taking Strategies Used by Faculty of Education Students )

Author : Bora BAYRAM  -Elif AKTAŞ  
Type : Copyright
Printing Year : 25
Number : 85
Page : 91-112


Özet
Not alma, bireyin tüm yaşamı boyunca başvurduğu bir öğrenme ve hatırda tutma stratejisidir. Temelde önemli olanı ayırt etme olarak değerlendirilebilecek not alma; kısaltma, vurgulama, anahtar kelime belirleme, kendi cümleleriyle sade, açık ve anlaşılır şekilde ifade etme, bilgiyi organize etme gibi pek çok stratejiyi de içinde barındıran dilsel ve bilişsel bir süreçtir. Erken yaştan itibaren öğrenciye kazandırılacak etkili not tutma becerisi, iş yaşamındaki ve akademik yaşamdaki başarıyı artırma bakımından önemlidir. Bu araştırmanın amacı, eğitim fakültesi öğrencilerinin okudukları ve dinledikleri metinleri not alırken hangi stratejileri kullandıklarını, bu stratejilerin öğrenim gördükleri bölümlere ve cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmektir. Betimleyici bir nitel araştırma özelliğine sahip olan bu çalışmanın araştırma grubu, eğitim fakültesinin birinci sınıflarının beş farklı programında (Türkçe, İngilizce, matematik, sınıf ve okul öncesi öğretmenliği) öğrenim gören 222 öğretmen adayıdır. Çalışma grubunun belirlenmesinde kolay ulaşılabilir durum örneklemesi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak da uzman görüşü alınarak belirlenen iki adet okuma ve dinleme/izleme metni kullanılmıştır. Ayrıca öğrencilerin oluşturduğu dokümanların incelenmesi için ilgili literatür taranıp uzman görüşü alınarak son şekli verilen not alma stratejileri formu kullanılmıştır. Veriler, betimsel analiz yöntemiyle çözümlenmiştir. Araştırmanın sonucunda öğretmen adaylarının okurken en fazla altını çizme, renklendirme ve sadeleştirme stratejilerini; dinlerken ise en fazla doğruluk, objektiflik ve sadeleştirme stratejilerini kullandıkları tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarına farklı not alma teknikleri tanıtılarak lisans eğitimi süresince bunları kullanma konusunda adayların teşvik edilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler
Türkçe eğitimi, Not Alma Stratejileri, Okuma, Dinleme/İzleme, Öğretmen Adayları.

Abstract
Note taking is a learning and remembering strategy that an individual uses throughout his or her life. Note taking, which can be considered as basically distinguishing what is important, is a linguistic and cognitive process that includes many strategies such as abbreviation, highlighting, determining keywords, expressing it in his/her own sentences clearly and intelligibly, and organizing information. Effective note-taking skills that students will gain from an early age are important in terms of increasing success in business and academic life. This study sets out to determine which strategies students of faculty of education use while taking notes of the texts they read and listen to, and whether these strategies differ according to the gender and the departments they study. The research group of this study, which has a descriptive qualitative research feature, is 222 freshman preservice teachers studying in five different departments (Turkish language teaching, English language teaching, mathematics teaching, classroom teaching and preschool teaching) of the faculty of education. Convenience sampling method has been used to determine the study group. Two reading and listening / watching texts determined by taking expert opinion have been used as data collection tools. In addition, the note taking strategies protocol, which has been finalized by reviewing the relevant literature and obtaining expert opinion, has been used to examine the documents created by the students. The data have been analyzed by descriptive analysis method. As a result of the study, it has been determined that the preservice teachers mostly used accuracy, objectivity and simplification strategies while listening to underlining, coloring and simplifying strategies while reading. Different note-taking techniques should be introduced to preservice teachers and encouraged to use them during their undergraduate education.

Keywords
Turkish Language Teaching, Note-Taking Strategies, Reading, Listening/ Watching, Preservice Teachers

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri