eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessYAYLI ÇALGILARDA DÖRDÜNCÜ PARMAK KULLANIMINA İLİŞKİN MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA
(The Music Teacher Candidates’ Views on the Use of Fourth Finger in the String Instruments: A Qualitative Study )

Author : HASAN HAKAN OKAY  Başak SAYLAM, Gökçem BAHAR  
Type : Copyright
Printing Year : 25
Number : 85
Page : 65-76


Özet
Çalgı eğitiminin başlangıcından itibaren öğrencilerin tutuş, duruş gibi teknik alışkanlıklarında ortaya çıkabilecek sorunlara müdahale edilerek öğrenilen yanlış alışkanlıkların yerleşmesinin önüne geçilmesi önem taşımaktadır. Günlük çalgı çalışmaları sırasında sol elde oluşmuş yanlış teknik davranışlar olumsuz sonuçlarıyla, yaylı çalgı eğitiminin önemli bir boyutunu oluşturmaktadır. Bu sorunlar arasında çalgıdan nitelikli ses elde edilmesinin zorlaşması, entonasyon temizliğinin olumsuz etkilenmesi, çalgı çalan kişinin erken yorulması, yoruldukça çalgısından soğuması, başarısızlık düşüncesiyle çalgısından uzaklaşması gibi sorunlar sayılabilir. Yaylı çalgıda sol elde dördüncü parmak (4P) çeşitli tartışmaların konusunu oluşturmaktadır. Anatomik olarak diğer parmaklara göre zayıf olduğu görüşünün yaygın bir kanı olduğu söylenebilir. Bu kanının öğrenciler tarafından ne kadar kabul gördüğünün veya bir mit olup olmadığının belirlenmesine gereksinim vardır. Dile getirilen bu konunun yanında çalgı çalan öğrencilerin dördüncü parmak kullanımı ile ilgili özgün görüşleri, çeşitli eğitsel konuların tartışılmasına olanak sağlayabilir, yeni öneriler geliştirilmesine yardımcı olabilir. Bu çalışmada, çalgı eğitiminde öğrencilerin dördüncü parmak kullanımlarına ilişkin görüşlerinin ortaya konması amaçlanmıştır. Yarı-yapılandırılmış görüşme soruları ile toplanan veriler, nitel araştırma teknikleriyle ortaya konmuş, literatüre de değinilerek yorumlanmıştır. Araştırmada 4P kullanımına yönelik, olumlu ve olumsuz duyuşsal etkenler öne çıkmıştır. Müzik öğretmeni adaylarının bu duyuşsal etkenlerle ilişkili görünen, 4P kullanmada direnme ve kaçınma stratejileri geliştirdikleri ve 4P’nin yeterliği üzerinde görüşleri olduğu belirlenmiştir. Araştırmanın önemli bir bulgusu, konu hakkında sorun giderici çeşitli önerilerin de zengin bir dağılımla, müzik öğretmeni adayları tarafından sunulması olmuştur.

Anahtar Kelimeler
Yaylı Çalgı Eğitimi, Çalgı Pratiği, Dördüncü Parmak, Sol El Teknikleri, Nitel Araştırma.

Abstract
Starting from the beginning of instrument training, it is important to prevent the formation of the wrong habits learned by intervening in the problems that may arise in the technical habits of students such as holding and posture. Wrong technical behaviors on the left hand during daily instrument practices constitute an important dimension of string instrument education with negative results. These problems include a variety of problems, such as the difficulty in obtaining qualified sound from the instrument, the negative impact on the clear intonation, the early fatigue of the player and the thought of failure. The use of the fourth finger (4P) on the left hand in the string instrument is the subject of various discussionsAnatomically, it can be said that the fourth finger is weak compared to the other fingers. There is a need for determining whether this opinion is accepted by students or whether it is a myth. In addition to this, the unique views of the students about using fourth finger can help to discuss various educational issues and help to develop new proposals. In this study, it is aimed to reveal the opinions of the students about the fourth finger usage in instrument education. The data gathered by semi-structured interview questions were determined by qualitative research techniques and interpreted by referring to the literature. Positive and negative affective factors for 4P use came to the fore in the study. It was also determined that the music teacher candidates developed resistance and avoidance strategies in the use of 4P and had opinions about 4P competence. An important finding of the study was the presentation of various problem-solving suggestions on the subject with a rich distribution by prospective music teachers.

Keywords
String İnstrument Education, Musical İnstrument Practice, Fourth Finger, Qualitative Research.

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri