eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessEVLİLİK UYUMU, ÇOCUK YETİŞTİRME TUTUMU VE AİLE İŞLEVSELLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
(The Relationship Between Marriage Adaptation, Child Breeding Attitude and Family Functionality )

Author : Label    Label
Type : Other
Printing Year : 25
Number : 86
Page : 149-170


Özet
Bu araştırmanın amacı evli ve çocuk sahibi bireylerin evlilik uyumu, çocuk yetiştirme tutumu ve aile işlevselliği arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu amaçla değişkenler arasındaki nedensel ilişkiyi inceleyen model test edilmiştir. Çalışma gurubu, uygun örnekleme yöntemiyle seçilmiş 659 evli ve çocuk sahibi bireyden (kadın n= 391; erkek n= 268) oluşmaktadır. Araştırma verileri Evlilikte Uyum Ölçeği (EUÖ), Aile Değerlendirme Ölçeği (ADÖ) ve Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutumu Ölçeği (PARI) aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin analizi IBM SPSS 23 ve AMOS 24 programları kullanılarak yapılmıştır. Verilerin analizinde değişkenler arası korelasyonel ilişkiler Pearson korelasyon analizi ile hesaplanmıştır. Değişkenler arasındaki nedensel ilişki ve bu ilişkinin yönünü ortaya koyan modelin gücü ise yapısal eşitlik modeli path analizi kullanılarak test edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre çocuk yetiştirme tutumu ile aile işlevselliği arasında negatif yönlü; aile işlevselliği ile evlilik uyumu arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Aynı zamanda, çocuk yetiştirme tutumu aile işlevselliği üzerinde, aile işlevselliği de evlilik uyumu üzerinde anlamlı bir etkiye sahiptir.

Anahtar Kelimeler
Evlilik Uyumu, Aile İşlevselliği, Çocuk Yetiştirme Tutumu, Yapısal Eşitlik Modeli, Aile Danışması.

Abstract
The aim of this study is to examine the relationship between marital adjustment, child rearing attitude and family functioning of individuals with married and children. For this purpose, the model examining the causal relationship between variables was tested. The study group consists of 659 individuals with married and children (female n = 391; male n = 268) selected by a convenience sampling method. Research data were collected through Marital Adjustment Test (MAT), Family Assessment Device (FAD) and Parent Attitude Research Instrument (PARI). The analysis of the data was done using IBM SPSS 23 and AMOS 24 programs. In the analysis of data, correlational relationships between variables were calculated by Pearson correlation analysis. The causal relationship between the variables and the strength of the model that reveals the direction of this relationship was tested using the structural equation model path analysis. According to the results of the study, it is determined that there is a significantly negative relationship between child rearing attitude and family functioning; a significantly positive relationship between family functioning and marital adjustment. At the same time, child rearing attitude has a significant impact on family functioning and family functioning on marital adjustment.

Keywords
Marital Adjustment, Family Functioning, Child Rearing Attitude, Structural Equation Model, Marital C

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri