eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessAKADEMİSYENLERİN VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN “TÜRKİYE’DE ÜNİVERSİTE”YE İLİŞKİN GELİŞTİRDİKLERİ METAFORLAR
(Metaphors Developed by Academics and Graduate Students for "University in Turkey" )

Author : Ahmet SAYLIK  -Numan SAYLIK  
Type : Copyright
Printing Year : 25
Number : 86
Page : 69-90


Özet
Toplumsal gelişimin önemli dinamiklerinden bir olarak üniversiteler bütün dünyada saygın bir konuma sahip eğitim kuruluşlarıdır. Bu saygınlık üniversitelerde görev yapmakta olan akademisyenlerin ve lisansüstü öğrencilerin bir parçası oldukları üniversitelere ilişkin algılarından doğrudan beslenmektedir. Bu araştırma Türkiye’deki üniversitelere ilişkin mevcut ve olması gereken durumlarını, akademisyenlerin ve lisansüstü eğitim öğrencilerin görüşleri doğrultusunda, metaforlar aracılığıyla ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırma, nitel araştırma desenlerinden fenomenoloji deseni ile yürütülmüştür. Araştırma, Hacettepe, Ankara, Yüzüncü Yıl, Dicle, Ondokuz Mayıs ve Süleyman Demirel Üniversitelerinde öğrenim gören lisansüstü eğitim öğrencileri ile bu üniversitelerin eğitim fakültelerinde görev yapmakta olan akademisyenlerden oluşan 30 katılımcı ile yürütülmüştür. Araştırmada veri toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veriler, yüz yüze görüşmeler ile toplanmış ve içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırmada katılımcıların ‘Türkiye’de Üniversite’nin mevcut durumuna yönelik geliştirdikleri 30 metaforun 29’u, olumsuz anlam ve çağrışımlar içermektedir. Katılımcılar Türkiye’deki üniversitelere ilişkin mevcut durumu betimlerken; üniversitelerde nitelik sorunlarına, üretken ve adil bir sisteminin olmayışına, tektipleşme ve kayırmacılığın olduğuna işaret etmektedirler. Katılımcıların “Türkiye’de Üniversite”nin olması gereken durumuna ilişkin ise çoğulcu, özgürlükçü, akademik nitelikleri yüksek, adil, sürdürülebilir gelişimin izlendiği, bilimsel bir tutumun ve yaratıcılığın benimsendiği bir yapı olarak ifade ettikleri belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Türkiye’de Üniversite, Metafor, Yükseköğretim, Lisanüstü Öğrencileri, Akademisyen.

Abstract
Universities, as dynamics of social development, refer to educational institutions with prestigious position all over the world. This prestige is directly associated with the perceptions of academics and Master or PhD students of universities as crucial figures of universities. This study has been designed to reveal the as-is and to-be states of Turkish universities through metaphors and in light of opinions of academics. The study was conducted via the phenomenology design with 30 participants consisting of graduate students from Hacettepe, Ankara, Yüzüncü Yıl, Dicle, Ondokuz Mayıs and Süleyman Demirel Universities and academics working in the education faculties of these universities. A semi-structured interview form was developed by the researchers to collect data. The data were collected through face-to-face interviews and analysed by content analysis method. In the study, 29 of 30 metaphors developed by participants regarding the as-is state of universities in Turkey contain negative meanings and connotations. While shedding light on the as-is state of universities in Turkey, the participants claim that there are problems of quality, lack of a productive and fair system, standardization, and favouritism in universities, whereas; regarding the to-be state of universities in Turkey, the participants claim that universities should be composed of a structure which is pluralistic, liberal with high academic qualifications and fair, sustainable development and which adopts a scientific attitude and creativity.

Keywords
Universities in Turkey, Metaphor, Higher Education, Postgraduate Students, Academics.

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri