eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessKLARNETİN ERZURUM GELENEKSEL MÜZİK KÜLTÜRÜNDEKİ YERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
(An Investigation on the Role of Clarinet in the Traditional Music Culture of Erzurum )

Author : Emre Kuzulugil  -Mehmet Can PELİKOĞLU  
Type : Copyright
Printing Year : 25
Number : 86
Page : 269-282


Özet
Bu araştırmada Erzurum geleneksel müzik kültüründe klarnetin durumu; icracıları, icra edildiği ortamları, tarihsel süreci, tercih edilme sebepleri ve icra tavrı bağlamlarında ele alınarak incelenmiştir. Yöreye ait geleneksel klarnet icra kültürünün kayıt altına alınarak kaybolmasının önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Betimsel tarama modelinden yararlanılmış ve kullanılan temel bilgilerin elde edilmesi için litaratür taraması yapılmıştır. Nitel araştırma veri toplama tekniklerinden görüşme tekniği kullanılmış bu bağlamda oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formu Erzurum’da aktif klarnet icra etmekte olan dört klarnet icracısı ve bir halk oyunları uzmanına yüz yüze görüşme ile uygulanmıştır. Klarnetin Erzurum’da yaklaşık yüz yıldır icra edildiği, kırsal kesimlerce tercih edilen geleneksel etkinliklerde önemli bir rol üstendiği, kapalı alanlarda düzenlenen etkinliklerin klarnetin tercih edilmesinde en önemli etken olduğu, mey-zurna çalgılarının rolünü üstlendiği ve yöreye özgü mey-zurna tavrı ile icra edildiği, son yıllarda ise icra edildiği geleneksel etkinliklerin yeterince tercih edilmediği, bu sanata yeni kuşaktan ilgili kimsenin bulunmadığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Bu geleneğin yaşatılması ve aktarımının yapılabilmesi için yapılabilecek bazı çalışmalar hususunda önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Erzurum, Geleneksel Müzik, Kültür, Klarnet, Yöre.

Abstract
In this research the aspect of clarinet in Erzurum traditional music culture in terms of performers, the places of performance, the manner of performance, historical process, and the reasons it is preferred for has been investigated. It has been aimed at preventing the lose of traditional performance culture of clarinet by keeping its record. The descriptive review model has been used, and a literature review has been done to be able gather background information used in the research. The interview technique, a qualitative data gathering technique, has been used, and in this context the half-structured interview forms have been applied face to face to four individuals performing clarinet actively and one folk dance expert in Erzurum. The fact that the clarinet has been performed in Erzurum for about a century, played a very important role in traditional activities preferred in rural areas, the activities organized in closed areas have been the most important factor for which the clarinet has been preferred, the clarinet has taken the roles of mey and zurna instruments and it has been performed by regional mey and zurna manners but there is no interest in this art among the new generation are the conclusions derived in this research. Some studies that can be done in order to preserve and convey this tradition have been recommended.

Keywords
Erzurum, Traditional Music, Culture, Clarinet, Region.

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri