eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick access1953 TARİHLİ KÖY ENSTİTÜLERİ VE ÖĞRETMEN OKULLARI PROGRAMINDA SOSYAL BİLGİLER
(Social Studies in the Village Institutes and Teacher Schools Program of 1953 )

Author : Hasan BOZKAYA    
Type : Copyright
Printing Year : 25
Number : 88
Page : 179-198


Özet
Bu çalışmanın amacı, 17 Nisan 1940 tarih ve 3803 sayılı ‘Köy Enstitüleri Kanunu’ ile kurulmuş olan ve 27 Ocak 1954 tarih 6234 sayılı ‘Köy Enstitüleri ile Öğretmen Okullarının Birleştirilmesi Hakkında Kanun’ ile resmen kapatılan, köy enstitülerinde 1953 yılında üçüncü program olarak yayımlanan Köy Enstitüleri ve Öğretmen Okulları Programı çerçevesinde ‘sosyal bilgiler’ derslerinin belli ölçütlere göre incelenmesidir. İlk defa bu program ile kullanılan ‘sosyal bilgiler’ teriminin, bu programda nasıl ele alındığı belirlenen ölçütlere göre incelenmiştir. Bu çerçevede Programda yer alan haftalık ders dağıtım cetveli, genel amaçlar, açıklamalar, işlenecek ünite ve konular ile kullanılacak ders araçları ölçüt olarak kullanılmıştır. Bu amaçla çalışma nitel araştırma yöntemlerinden tarihsel araştırma modeline uygun olarak tasarlanmıştır. Veriler doküman incelemesi tekniği ile toplanmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde, çalışmanın amaçlarına uygun olarak belirlenen ölçütlere göre betimsel analiz yaklaşımı kullanılmıştır. Bu kapsamda 1953 yılında yayımlanan Köy Enstitüleri ve Öğretmen Okulları Programı belirlenen ölçütlere göre incelenmiş ve programda yer alan haftalık ders dağıtım cetveli, genel amaçlar, açıklamalar, işlenecek ünite ve konular ile kullanılacak ders araçları tablolar halinde sunulmuştur. Sonuç olarak sosyal bilgiler teriminin Türkiye’de ilk defa kullanıldığı programın Köy Enstitüleri ve Öğretmen Okulları Programı olduğu, sosyal bilgilerin Köy Enstitülerinin birinci devresinde bir öğretmen tarafından ve tarih, coğrafya ile yurttaşlık bilgisi konularını kapsayacak şekilde yer aldığı, ikinci devrede ise sosyal bilgiler adı altında tarih ve coğrafya derslerinin bağımsız dersler olarak yer aldığı ve branş öğretmenleri tarafından okutulacağı şekilde planlandığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Köy Enstitüleri, Öğretmen Okulları, Tarih, Coğrafya, Yurttaşlık Bilgisi, Sosyal Bilgiler.

Abstract
The aim of this study is the village Institutes, which was established by the 'Village Institutes Law' dated 17 April 1940 and numbered 3803 and officially closed by the 'Law on the Unification of Village Institutes and Teacher Schools' dated 27 January 1954 and published as the third program in the village institutes in 1953. and the examination of the 'social studies' lesson according to certain criteria within the framework of the Teacher Schools Program. How the term "social studies", used for the first time with this program, is handled in this program has been examined according to the determined criteria. In this framework, the weekly course distribution schedule, general purposes, explanations, units and topics to be covered and course tools to be used in the program were used as criteria. For this purpose, the study was designed in accordance with the historical research model, one of the qualitative research methods. The data were collected using the document review technique. Descriptive analysis approach was used in the analysis of the obtained data according to the criteria determined in accordance with the aims of the study. In this context, the Village Institutes and Teacher Schools Program published in 1953 was examined according to the determined criteria and the weekly course distribution schedule, general purposes, explanations, units and subjects to be covered and the course materials to be used in the program were presented in tables. As a result, the program in which the term social studies was used for the first time in Turkey was the Village Institutes and Teacher Schools Program, social studies were included in the first cycle of the village institutes by a teacher to cover the subjects of history, geography and citizenship, and in the second period, under the name of social studies, geography and citizenship courses are seen as independent courses and planned to be taught by branch teachers.

Keywords
Village İnstitutes, Teachers' Schools, History, Geography, Citizenship Knowledge, Social Studies.

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri