eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessSOSYAL MEDYA KULLANIMI BAĞLAMINDA POPÜLER KÜLTÜRÜN TÜRKÇEYE ETKİLERİNE İLİŞKİN TÜRKÇE VE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ
(Opınıons of Turkish and Turkish Language and Literature Preservice Teachers on the Effects of Popular Culture on Turkish in the Context of Social Media Use )

Author : Mesut BULUT  Abdulkadir KIRBAŞ  
Type : Copyright
Printing Year : 25
Number : 88
Page : 311-348


Özet
Bu araştırma, Türkçe ve Türk dili ve edebiyatı öğretmeni adaylarının sosyal medya kullanımı bağlamında popüler kültürün Türkçeye olan etkilerine ilişkin görüşlerinin tespit edilmesine yöneliktir. Araştırmada, nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın deseni ise nitel araştırma yöntemi desenlerinden fenomenoloji desenidir. Veri toplama aracı olarak öğretmen adaylarının görüşlerinin alınabilmesi için Google Forms aracılığıyla açık uçlu yazılı sorulardan oluşan anket formu kullanılmıştır. Örneklem seçiminde amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme (çalışma grubu) kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının bahar döneminde bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesi Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Programında öğrenim görmekte olan 15’i erkek, 43’ü kadın olmak üzere toplam 58 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Elde edilen veriler, betimsel ve içerik analizi teknikleriyle analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, öğretmen adaylarına göre Instagram, WhatsApp, Twitter, Facebook, YouTube, Google Plus, Tiktok, Snapchat, Telegram, Bip,Tango, Line, Viber, Myspace, Pinterest, Linkedln, Flickr, Tumblr, Blogger, Wikipedia, Donanım Haber, Shift Delete vb. sosyal medya uygulamaları/araçları, popüler kültürün yaygınlaşmasında önemli etkilere sahiptir. Öğretmen adayları, popüler kültürün sosyal medya özelinde genel manada dili olumsuz yönde etkilediğini, dilde kalıcı sorunlara, zararlara neden olduğunu, dilde yozlaşmayı ve kirlenmeyi tetiklediğini belirtmişlerdir. Ayrıca öğretmen adayları, popüler kültür sarmalındaki sosyal medyada, telaffuz/söyleyiş yanlışları, yazım kuralları ve noktalama işaretleri ile ilgili sorunlar, anlatım bozuklukları, yanlış sözcük seçimi, argo ve kaba sözcük kullanımı, yabancı sözcük ve karakter kullanımı, devrik cümle kullanımı şeklinde ortaya çıkan Türkçenin sorunlarına yönelik olarak sorunun millî hassasiyetle çözülebileceğini, bununla birlikte dil öğretiminde yaparak yaşayarak öğrenme anlayışıyla yaklaşılmasının, bireylerin eğitilmesinin, duyarlılıklarının artırılmasının ve birtakım yaptırımlar getirilmesinin önemli olduğunu ifade ettikleri belirlenmiştir. Araştırmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda, sosyal medya kullanımı konusunda belli bir kültür seviyesine sahip olunmasının, özellikle yazım kurallarına, söyleyiş/telaffuz yanlışlarına, anlatım bozukluklarına dikkat edilmesinin ve sosyal medya kullanımında millî bilinçle davranılmasının önemli olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Popüler Kültür, Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Medya, Öğretmen Adayı, Görüşler.

Abstract
This research aims to determine the views of Turkish and Turkish Language and Literature teacher candidates on the effects of popular culture on Turkish in the context of social media use. Qualitative research method was used in the research. The design of the research is the phenomenology design, one of the qualitative research method designs. As a data collection tool, a questionnaire consisting of open-ended written questions was used through Google Forms in order to get the opinions of the pre-service teachers. Criterion sampling (study group), one of the purposive sampling methods, was used in the selection of the sample. The participants of the research consist of 58 preservice teachers, 15 of whom are male, 43 female, studying in the Turkish and Turkish Language and Literature Teaching Program at a state university in the spring semester of the 2020-2021 academic year. The obtained data were analyzed with descriptive and content analysis techniques. As a result of the research, according to the preservice teachers, Instagram, WhatsApp, Twitter, Facebook, YouTube, Google Plus, Tiktok, Snapchat, Telegram, Bip, Tango, Line, Viber, Myspace, Pinterest, Linkedln, Flickr, Tumblr, Blogger, Wikipedia, Hardware news, Shift Delete etc. social media applications/tools have important effects on the spread of popular culture. Pre-service teachers stated that popular culture negatively affects the language in general, especially in social media, causes permanent problems and damages in the language, and triggers degeneration and contamination in the language. In addition, it was determined that the pre-service teachers expressed that the problems with using Turkish language in the social media in the spiral of popular culture, which emerged in the form of pronunciation / pronunciation mistakes, problems with spelling rules and punctuation, expression disorders, wrong word selection, use of slang and vulgar words, use of foreign words and characters, use of inverted sentences, could be overcome with a national consciousness, and that it is important to approach language teaching with an understanding of learning by doing, to educate individuals, to increase their sensitivity and to impose some sanctions. In line with the results obtained in the research, it has been determined that it is important to have a certain level of culture in the use of social media, to pay attention to spelling rules, utterance/pronunciation mistakes, expression disorders, and to act with a national consciousness in the use of social media.

Keywords
Popular Culture, Turkish, Turkish Language and Literature, Social Media, Teacher Candidate, Opinions

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri