eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessKIZ ÇOCUKLARIN SÜNNET EDİLMESİNE YÖNELİK MEVKÛF VE MAKTÛ HADİSLERİN SENED VE METİN YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİMESİ
(Sanad and Text Evauation of the Mawqūf and Maqtū Hadiths on Circumcision of Girls )

Author : Necmi SARI    
Type : Copyright
Printing Year :
Number :
Page :


Özet
Kız çocukların sünnet edilmesine yönelik Tevrat, İncil ve Kur’ân’da herhangi bir hüküm bulunmamasına rağmen kadın sünneti, çoğunlukla Müslümanlar kısmen de Yahûdi ve Hıristiyanlar tarafından uygulanmaktadır. Kadınların sünneti Araplar arasında İslâm öncesi ve sonrası dönemde de yapılmaktaydı. Genel kanaat bu uygulamanın, dinî bir sorumluluk/ibadet değil, örf olduğu yönündedir. Kadın sünnetinin uygulanış sebebi ictimaî, ahlakî ve üç dinin aslî kaynaklarına dayanmayan; ancak din ile ilişkilendirilen etkenlerdir. İslâm hukukunda kadınların sünnet olmasının hükmü mezheplere göre değişkenlik arz etmektedir. Kız çocukların sünnet edilmesine yönelik rivâyetlerin bir kısmı erkek kız ayrımı yapılmayan genel nitelikli rivâyetlerken diğer bir kısmı kız çocukların sünnet edilmesine yönelik özel nitelikli rivâyetlerdir. Bu rivâyetler içinde merfû olan hadisler olduğu gibi mevkûf ve maktû olan rivayetler de mevcuttur. Bu çalışmada kız çocukların sünnet edilmesine yönelik hadislerden sadece mevkûf ve maktû hadislerin sened ve metin yönünden sıhhat dereceleri incelenmiştir. Rivayetler hadis ilmi açısından incelenildiğinde sahih, hasen, zayıf gibi hükümler alabilmektedir. Bu çerçevede rivâyetlerin yer aldığı bütün hadis kaynaklarından istifade edilmiş, ayrıca bu rivâyetler hakkında âlimlerin görüş ve düşüncelerini tespit için hadis şerhleri yanında tefsir, fıkıh ve tarih kitaplarına da müracaat edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Hadis, Mevkûf, Maktû, Kız çocuklar, Sünnet/hafd/hifâd.

Abstract
Although there is no provision in the Torah, Bible and Qur'an regarding the circumcision of girls, female circumcision is mostly practiced by Muslims and partially by Jews and Christians. Female circumcision was also practiced among Arabs in the pre-Islamic and post-Islamic period. The general opinion is that this practice is a custom, not a religious responsibility/worship. The reason for the practice of female circumcision is social, moral and not based on the original sources of the three religions; but they are factors associated with religion. The provision of female circumcision in Islamic law varies according to sects. While some of the rumors about the circumcision of girls are of a general nature that does not distinguish between boys and girls, some of them are of a special nature regarding the circumcision of girls. In these narrations, there are hadiths that are merfū, as well as mawqūf and maqtū narrations. In this study, only the authenticity of the mawqūf and maqtū hadiths regarding the circumcision of girls has been examined in terms of saned and textual. When the narrations are examined in terms of the science of hadith, they can take judgments such as sound, hasan, weak. In this context, all hadith sources including narrations were used, and besides hadith commentaries, tafsir, fiqh and history books were also consulted in order to determine the views and thoughts of scholars about these narrations.

Keywords
Hadith, Mawqūf, Maqtū, Girls, Circumcision/hafd/hifâd.

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri