eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessİNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ ÖZ-YETERLİK DÜZEYLERİNİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
(Investigation of Professional Self-Efficacy Levels of EFL Teachers in Terms of Various Variables )

Author : Selma DENEME    
Type : Copyright
Printing Year : 26
Number : 89
Page : 259-274


Özet
Bu çalışmada İngilizce öğretmenlerinin mesleki öz-yeterlik düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı Ocak-Mart 2021 güz döneminde görev yapan İngilizce öğretmenleri oluşturmaktadır. Verileri toplamak için “Öğretmen mesleki öz-yeterlik ölçeği” uygulanmıştır. Toplamda farklı seviyelerde görev yapan 365 İngilizce öğretmenine sosyal medya üzerinden ulaşılmış ve gönüllü öğretmenlere google forms’da hazırlanan anketler uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre İngilizce öğretmenlerinin genel olarak öğretmen özyeterlik algılarının ortalamanın üzerinde olduğu tespit edilmiştir. İngilizce öğretmenlerinin mesleki öz-yeterlik düzeylerinde cinsiyet, medeni durum, meslektaşlarından destek ve çalıştıkları kurum açısından anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir. Yöneticilerden destek görme değişkeni açısından ise yöneticilerden destek alanlar lehine anlamlı bir farklılık görülmüştür. Bu çalışmanın sonuçlarının eğitim kurumlarında görev yapan yöneticilerin görevlerine ışık tutarak öğretmen özyeterliği ve eğitim kalitesi ile ilgili alanyazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler
İngilizce, Öğretmenlik, İngilizce öğretmenleri, Mesleki öz-yeterlik, Öğretmen öz-yeterliği.

Abstract
This study aimed to examine the professional self-efficacy levels of English teachers in terms of various variables. The sample of the research consists of teachers of English working in the fall semester of the 2020-2021 academic year between January and March 2021. “Teacher professional self-efficacy scale” was conducted to collect data. In total, 365 English teachers working at different levels were reached through social media, and questionnaires prepared in google forms were applied to teachers who volunteered to participate in the research. According to the results of the research, it was determined that the participant teachers’ perceptions of teacher self-efficacy, in general, were above average. No significant difference was observed in the professional self-efficacy levels of the teachers in terms of gender, marital status, receiving support from colleagues, and the institution they work for. On the other hand, in terms of the variable of receiving support from the administrators, a significant difference was observed in favor of those who received support from the administrators. It is thought that the results of this study will contribute to the literature regarding teacher self-efficacy and education quality by shedding light on the duties of administrators working in educational institutions.

Keywords
English, Teaching, Teachers of english, Professional self-efficacy, Teacher self-efficacy.

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri